Slik blir Modum-budsjettet for 2019

kommunestyret 071218.jpgØkt grunnbemanning innen helse og sosial, samt undervisning - til fordel for midler til vikarlønn, prosjektering av gang og sykkleveier på tre strekninger, styrking av BUA og Fritid123, ny vei fra Skalstad til Geithus Syd for å sikre transportmulighetene inn og ut fra Industriområdet ved Splitkon, samt intensivering for opprettelse av hundepark.
Dette er noe av det innbyggerne vil merke mest som følge av Modum-budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret i dag.

Her er budsjettvedtaket for Modum kommune 2019
De åtte første punktene er Rådmannens forlag. Punkt 9 til 20 ble vedtatt etter forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.


1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2019:
 Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,55 prosent
 Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene ”verker og bruk”.

2. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag

3. Betalingssatser 2019 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og 5.

4. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette.

5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene.

6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2019 på 20 mill. kr til startlån (Husbanken).

7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter, vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret.

8. Mål for økonomiplanperioden vedtas

9. Kommunen styrker grunnbemanningen innen helse- og sosial og undervisning. Budsjettert vikarlønn benyttes til dette. Styrket grunnbemanning skal gi økt nærvær. Målet er bedret arbeidssituasjon for ansatte og bedret tilbud for brukerne.

10. Modum kommune sørger for at det igangsettes prosjektering av gang- og sykkelvei på følgende strekninger:

  • Lampeveien til Buskerud skole
  • Heggenveien fra Hæhre til Vikersundbakken
  • Heggenveien fra Vikersundbakken til Vassbonn

Prosjektering skjer innenfor teknisk etats ramme og det forutsettes at prosjekteringskostnadene tilbakeføres fra Fylkeskommunen der de er veieier. Når det kommer til gjennomføring vurderes gangveiutbygging etter mal på gangveiutbygging på Flesberg.

11. Det prosjekteres ny vei fra Skalstad til Geithus Syd for å sikre transportmulighetene inn og ut fra Industriområdet ved Splitkon. Det forutsettes en kryssløsning i samsvar med vedtatt reguleringsplan for krysset på Geithus Syd.   (K-sak 56/14, juni 2014)

12. Det avsettes kr 200 000,- til disposisjonskonti for Undervisning, Helse og Sosial, Teknisk, og Kultur, totalt kr 800 000,- Bevilgningene tas ved tilsvarende reduksjon av netto driftsresultat.Fondet skal brukes til gode tiltak rettet mot innbyggerne. Initiativ skal komme fra innbyggere eller folkevalgte.

13. Det kompenseres for statelig økt barnetrygd. Nivået i Modum på livsopphold for barn økes med kr 1000,- pr år eller kr 83,- pr mnd. Økningen utgjør ca kr 300 000,- pr år. Kostnaden tas ved redusert netto driftsresultat.

14. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet. Det er viktig at Bua styrkes og videreutvikles for a å bli et godt redskap i dette arbeidet. Vi vil videreutvikle og styrke Bua og samspillet til frivilligsentralen. Fritid 123s arbeid styrkes som koordinator i dette arbeidet.

15. Modum kommune ser på mulighetene for å etablere en Frivillig børs etter modell fra bl.a Drammen.

16. Byggesaksreglement og -gebyrer gjennomgås i forbindelse med budsjettarbeid for 2020.

17. Flyktningetjenesten styrkes med to årsverk programrådgivere i 2019. Kostnaden dekkes ved omdisponering innen helse og sosialetaten. I løpet av 2019 avklares behovet for 2020.

18. Kr. 500.000 til ansatte i Modum kommune til trivselstiltak, det omregnes til en sum pr. ansatt. Avdelingene organiserer dette selv.

19. I samarbeid med frivillige etableres det en hundepark. Frivillige og kommunen samarbeider om etablering og drift.

20. Kommunestyret forutsetter at rådmannens budsjett for 2019 er i realistisk satt opp for hver avdeling, etter avdeling, etter dagens tjenesteproduksjon.