Kommunestyret i Modum vedtok  i dag budsjettet for Modum kommune for 2021.

 

 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2021:

· Inntektsskatt for personlige skatteytere: 12,15 %

· For 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Jf. Eiendomsskattelovens § 3 bokstav c. Videre skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattelagte verk/bruk, jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§3 og 4. Eiendomsskatt utgjør 0,7 % av takstverdien.

 

 1. Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel:

· Bevilgningsoversikt – drift

· Bevilgningsoversikt – investering

· Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

 1.  Betalingssatser 2021 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og 5.
 2.  Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette.
 3. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene.
 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2021 på 30 mill. kr til startlån (Husbanken) og 51,1 mill. kr til investeringer.
 5.  Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter, vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret.
 6. Mål for økonomiplanperioden vedtas.

 

 1. Sentraladministrasjonen.

 

 1. Kommunestyret er opptatt av at de ansatte skal ha en god arbeidsplass, og at det skal være et arbeidsmiljø hvor vi gjør hverandre enda bedre (Vi-kultur). Kommunestyret har tillit til at det legges til rette for at den enkelte ansatte skal få utnytte sitt potensiale, og ønsker en åpen og tillitsfull kultur med synlige og tydelige ledere.
 2. Kommunestyret ønsker at det skal være bedre samarbeid på tvers av enheter og sektorer. Gjerne i form av nettverk slik at oppgaver kan spesialiseres, og at det legges til rette for intern læring av hverandre. For eksempel kan det opprettes samarbeidsnettverk for de som har merkantile oppgaver i helse- og sosialetaten.
 3. Modum kommune meldes inn i Transparancy International. 
 4. Kommunestyret ønsker årlig informasjon om arbeidet med integrering av flyktningene i Modum.
 5. Kommunestyret ønsker at etatene i Modum kommune skal fortsette å jobbe med klar og tydelig kommunikasjon til innbyggerne.
 6. 343 500 kr settes av til medlemskontigent til Ringeriksregionen.

 

 1. Helse og sosial

 

 1. Etaten får 1 250 000 kroner til merkantile stillinger. Formålet med pengene er å avlaste helsefaglig personale for administrative oppgaver og utadrettet kontakt, slik at “varme hender” best mulig kan komme brukerne til gode.  
 2.  Fagsykepleier i 100% stilling til hjemmebaserte tjenester.

 

 

 1.  Hjemmetjenesten
 2. Fortsette å samorganisere hjemmetjenesten nord og sør og forberede flytting inn i nye lokaler. Kommunestyret er opptatt av at det organiseres på en mest hensiktsmessig måte, og slik at ressursene utnyttes best mulig.
 3. Pandemien gjør at enkelte grupper av innbyggere kan føle seg ensomme. Kommunestyret er opptatt av at disse grupper føler seg sett, og ivaretatt ved å få et kontaktpunkt.
 4.  Modumheimen

 

 1. Livsgledehjem for eldre. Det settes av midler administrasjonen kan benytte til en mulig sertifisering. Ved å bli sertifisert vil Modumheimen kunne bli et Livsgledehjem for eldre. Det krever at det settes av en 20% andel av en stilling til dette arbeidet. Vi ønsker at administrasjonen legger til rette for en prosess som kan utrede denne muligheten og forankre arbeidet. Prosessen vil gi svar på om kommunen skal iverksette sertifiseringen.
 2. Synlige og deltakende mellomledere.

 

 1. Frydenberg.

I løpet av 2021 skal det utredes om rehabiliteringstilbudet på Frydenberg kan flyttes, med sikte på at det organiseres opp mot Vikersund Bo- og dagsenter og/eller Modumheimen.

 1. Undervisning. 

 

 1.  600 000 kr settes av til økte stillinger av miljøterapeuter/-arbeidere i skolene fra 1.1.2021.
 2.  600 000 kr settes av for å styrke kontaktlærerstillinger i skolen. Målet er maksimum 20 elever pr. kontaktlærer fra 01.01.2021.
 3.  900 000 kr settes av til å opprettholde fleksibiliteten i barnehageopptak.
 4.  250 000 settes av til disposisjonskonto for hovedutvalget til målrettede tiltak i sektoren

 

Satsningsområder og fokus:

 1. Folkehelse, livsglede og trygghet.
 2. Oppmuntre og legge til rette for enda mer systematisk fysisk aktivitet og uteskole.

 

 1. Teknisk, landbruk og miljø

a. S. 50 - Mål for verdibevarende vedlikehold av kommunale formålsbygg.

1. En handlingsplan skal sikre at alle bygningsdeler eller funksjoner med tilstandsgrad 3 utbedres.

2. Alle kommunale formålsbygg skal være tilstandsvurdert innen utgangen 2021, og tilstandsvurderingen revideres årlig.

3. Ved innleie av ekstern fagkompetanse, til å utføre tilstandsvurderinger, legges det til rette for felles forståelse, og det skal sikres kompetanseoverføring til egne ansatte.

4. Uavhengig av tilstandsgrad skal det ved rehabilitering gjennomføres tiltak for å sikre universell utforming, mekanisk ventilasjon, energiøkonomisering (ENØK), og utrede fortsettelse av flere EPC prosjekter.

b. Gebyrutvikling og selvkost, vann og avløp

 1. Årsgebyr på kloakk kr/m3 settes ned fra 34,24 til kr 34 for 2021. Denne prisen holdes på kr 34 i økonomiplanperioden 2022 – 2024.
 2. Årsgebyr vann settes til kr 21 i 2021 og kr 22 resten av økonomiperioden 2022 til 2024.
 3. Det lages en plan for å ta igjen etterslepet på vann og kloakk i 2021. Det er lagt inn for å starte å ta igjen etterslepet kr 8,5 mill pr år fra 2022 til 2024 for vann og kloakk.

c. Etterslep Formålsbygg

 1. Ta igjen etterslepet på formålsbygg er viktig for oss. Formålsbyggene i Modum har en verdi på rundt 2,3 milliarder kroner. Vi skiller årlig investering i vedlikehold ut som egen linje i investeringsregnskapet, så dette ikke kan bli en salderingspost.

d. Inn på tunet

 1. Modum kommune, (ved etater og avdelinger), gjør snarest nødvendige tiltak (avtaler) med lokale tilbydere for å få lokale tilbydere godkjent.
 2. Kultur og livsglede

 

 1.  50 000 kr settes av til Kunst Rett Vest.
 2.  Utrede en frivillighetssentral nr 2 i Åmot for blant annet å koordinere frivillig arbeid på Modumheimen. (Utløser statsstøtte)

 

 1. Samferdsel og næring

 

 1. Kr 250 000 settes av til disposisjonskonto, som brukes for å kunne delta i prosjekter som kan fremme mulighetene for utvikling innen samferdsel og næring. Eksempler:
 • deltagelse i Ringerikssamarbeidet,
 • oppfølging av Jernbanedirektoratets mulighetsstudie for Randsfjordbanen, samarbeid med Buskerud næringshage for å skaffe prosjektmidler til næringsutvikling.
 • markedsføring av Modum som attraktiv for bedriftsutvikling, besøk og bosetting.
 1. 10 millioner kroner settes av hvert år i perioden 21-24 til utvikling av     næringsområder og samferdsel. Jfr. tabell 8-1
 2. Arbeide for rundkjøring i krysset R 350/F 280 - Vikersund nord og vei-strekning utenom Hatlekrysset.
 3. Bedre skilting og lyssetting av hovedkryss i samarbeid med stat og fylke.
 4. Utrede muligheten for ringbusser, eller annen enkel lokalkommunikasjon i Modum