skredsviksmoen tegning 4

Barnehage og utbygging på Skredsviksmoen

Se også webkamera

Løpende info om prosjektet

Dette skjer på Skredsviksmoen 1. oktober til 14-oktober
skrh.JPG


 

 

 

 


 

 

 

 

Se web-kamera her

Følg utbyggingen fra Krøderen Elektros webkamera. Bilder oppdateres hvert 10 minutt.
Trykk her

Spørsmål og svar etter informasjonsmøte august 2017

 

Spørsmål 1:  Vil Skredsvikmoen (veien) bli sperret for gjennomkjøring?

Svar: Ja. Det skal sperres for kjøretøy. Plassering og utforming besluttes senere.

Spørsmål 2:  Vil det bli etablert en snuplass hvis veien sperres?

Svar: Kommunen vurderer dette nærmere. Avhengig av plassering på sperring.

Spørsmål 3: Ny parkering for Stalsberg skole etableres, og parkering ved Olaroa blir fjernet. Hvordan ivaretas da antatt større aktivitet rundt levering/henting av barn langs Stalsbergveien?

Svar: Spørsmålet tas med videre til drøfting i kommunen, men er ikke en del av dette prosjektet videre. Dette vil i så fall komme som et eget prosjekt.

Spørsmål 4: Hva er støyende virksomhet definert som?
Svar: Det henvises til følgende veileder: https://www.nve.no/media/2245/t-1442_2012-retningslinje-for-stoey.pdf. Les kapittel 4.

Spørsmål 5: Er det mulig å få til belysning på stien som går på utsiden av gjerdet til barnehagen?
Svar: Stien vil bli en del av turstiene i kommunen, og det er parkvesenet som er ansvarlig for disse. Belysning av denne besluttes å holdes utenfor barnehageprosjektet, men kommunegartner Tone Hiort er underrettet. Hun vil ta med seg spørsmålet inn i sine planer.

Fremdriftsplan

tegning 1.jpgReguleringsplanen godkjent i kommunestyret 13. februar 2016

Prosjektet ligger ute på anbud på nasjonal og europeisk database.

Tilbudsfrist entreprise: Uke 11

Saken behandles i kommunestyret den 31 mai.

Planlagt oppstart byggeplass om lag 1. august 2017

Planlagt ferdigstillelse i oktober 2018.

Prosjektets omfang

Se reguelringsplanen her

Barnehageprosjektet omfatter, i tillegg til barnehagen, følgende:

-          Kommunal infrastruktur med vei, vann, avløp, belysning og el- forsyning til et større område som er beskrevet i reguleringsplanen.

-          Opparbeidelse av to tomteområder på til sammen 15 tomter for eneboliger

-          Endret kjøremønster på veien Olaroa. Det vil blant annet si nedlegging av parkeringsplass nord for Stalsberg skole, og nye avkjørsler for Bil- Price og ASVO.

 

Øyvind Brandtenborg.jpg-  Om lag 1 kilometer kommunal vei skal etableres med gatelys, samt gang- og sykkelvei. Prosjektet inneholder omfattende vann-, og avløpsarbeider. Det skal blant annet anlegges et fordrøyningsbasseng i underjordiske rør for å ivareta overvann fra barnehagetomta og nærliggende områder, sier prosjektleder Øyvind Brandtenborg på teknisk etat i Modum kommune (bildet).

 
De 15 tomtene er prosjektert og lagt ut på anbud, men fremkommer som opsjon. Modum kommune vil ta stilling til denne opsjonen etter at tilbudene er kommet inn.

 

Parkeringsplassen nord for Stalsberg skole (opp Olaroa) vil legges ned. Arealet vil kunne benyttes som en del av utearealet til Stalsberg skole. Ny parkering for skolen etableres ved siden av parkeringen til barnehagen, med gang og sykkelforbindelse til Stalsberg skole.

 Parkeringsplass for barnehagen består av en korttidsparkering og en ordinær parkering. Det tilrettelegges for at foreldre som har barn på både skolen og barnehagen skal kunne bruke den samme parkeringen til avlevering.

 BilPrice og ASVO vil få nye innkjøringer fra veien Skredsvikmoen.

 

Under bygging er det en forutsetning at beboere skjermes best mulig. Det skal, så langt det lar deg gjøre, ikke være noen form for anleggstrafikk gjennom boligområdet under bygging. Anleggstrafikken skal fortrinnsvis rutes via Barkveien. Her er det også noen som bor, men vi skal finne løsninger på dette som i så stor grad som mulig ivaretar beboere.

 

Energieffektivitet: Bygget utføres etter TEK10, energiklasse B, med opsjon for energiklasse A. Energiklasse B er en betydelig forbedring mot minimumskravene. Energiklasse A tilsvarer passivhus. Det er enkelt å få et energieffektivt bygg siden det hovedsakelig består av to etasjer.

Oppvarmingen vil være vannbåren gulvvarme. Varmekilden vil være geobrønner(borehull) og varmepumper.

Kjøling av bygget vil ivaretas ved å overføre lavere temperaturer fra borehull over til ventilasjonsanlegget. Kombinert med effektiv solavskjerming vil dette dekke kjølebehovet på de varmeste sommerdagene.

 

reguleringsplan.jpg

Fordeling 7 avdelinger

bilde -tegning - 3D.jpgBarnehagen blir dimensjonert for om lag 138-148  barn fordelt på 7 avdelinger.

3 småbarnsavdelinger i første etasje med 14 barn og fire voksne

4 storbarnsavdelinger i andre etasje med 24 barn og fire voksne

 

1 av de 3 avdelingene i 1.etg vil være en fleksibel avdeling som er dimensjonert for både små og store barn
Antall barn og type avdelinger kan justeres ut fra behov.

 

Planen er at Løkkeveien barnehage og Gustadmoen barnehage skal flyttes inn i den nye barnehagen.

 

Konsept: «Det lille i det store»

Den nye barnehagen blir den største barnehagen i Modum, men er ikke så stor i mer bynære strøk.

Personalet i Løkkeveien og Gustadmoen barnehager, de to som "smelter sammen" i den nye barnehagen i Geithus, har i stor grad vært med på planleggingen.

Bygget er utformet med tanke på barnets beste. De fysiske omgivelsene er grunnleggende for barns opplevelse av trygghet og tilhørighet. Konseptet «Det lille i det store» vil ivareta barnas grunnleggende behov for tilhørighet og trygghet slik at de kan bruke sin energi på å leke og lære. Bygget vil bli oversiktlig for barn, foreldre og ansatte. Utformingen av bygget gir en god innramminger for barna, samtidig som fordelen av å være en stor barnehage benyttes.

Barnehagen deles inn i avdelinger som er barnas trygge arena. Alle avdelingene har direkte inngang fra uteområdet. Hovedrommet på avdelingene er utformet med en «knekk», samt to grupperom som gir barna mulighet både for rolige aktiviteter som krever konsentrasjon og mer tumleplass for andre aktiviteter.
For småbarnsavdelingene er stellerommene sentralt plassert, så det er tett kontakt mellom stellerom og avdelingen. Små barn trenger hvile og barna skal ha mulighet for å hvile inne eller ute i vognrom.
Barn trenger tilgjengelige voksne derfor er bygget er utformet slik at de voksne er der barna er. Logistikk, tilgjengelighet og funksjonalitet har vært viktige for utformingen av barnehagen.

ayaz våpen.jpgFor å utnytte fordelene som en stor enhet gir, er barnehagen utformet med samarbeidsavdelinger. Det skal være mulig å åpne opp en et mindre område mellom to og to samarbeidsavdelinger. Denne løsningen gjør at vi kan tenke fleksibelt for å ha best bemanning når det er flest barn i barnehagen, samt ha bedre muligheter for å hjelpe hverandre ved behov.
Det er tenkt ett tettere samarbeid og mulighet for å låne naboavdelingen når de andre er på tur, da vil barna tidvis få masse ekstra tumleplass.


 

Bygges i to etasjer


utsikt.jpgDe store barna har sine avdelinger i andre etasje med sitt uteområde, de små barna er i første etasje med sitt uteområde.
Direkte utgang til naturen fra begge etasjene gir mulighet for å tilpasse utfordringene, prosjekter og det pedagogiske arbeid på en god måte.

Inndelingen av uteområdet skaper trygghet, oversikt, samt gir mulighet for tilpassede utfordringer.
Barnehagen blir bygget midt inne i naturen. Bildet er tatt fra det punktet som blir 2 etasje i bygget.

 

Barnehagen er utformet med tanke på å være et godt sted for alle barn, uansett alder og funksjonsnivå. Den er universelt utformet og har grupperom for barn som trenger spesialpedagogisk hjelp.
Bygningen skal være mest mulig transparent, med mulighet for innsyn mellom rom. Dette vil øke mulighet for oversikt og gi større grad av sikkerheten. Kjøkkenet er plassert i andre etasje der de store barna holder til, det er de som i størst grad vil ha prosjekter knyttet til kjøkkenet.
Sunn og trygg mat et viktig for barn, derfor har vi opprettet et samarbeid med leder av sentralkjøkkenet i Modum som skal bistå i arbeidet med hvordan kjøkkenet skal fungere.