Hva blir skatten?

Konto for skatt: 6345 06 06237

Hva blir skatten?
Økonomikontoret kan opplyse om utleggsresultatet en uke før utleggsdato. Det tar forbehold om eventuelle korrigeringer som følge av trekk. Du kan selv beregne skatten din ved hjelp av skatteberegningsprogrammet til Skatteetaten.

Innbetaling av restskatt
Restskatt under 100 kr innbetales ikke. Restskatt under 1 000 kroner skal innbetales i sin helhet første termin. Restskatt over 1 000 kroner forfaller i to terminer. 
Har du behov for å få utsatt innbetalingene må du ta kontakt med økonomikontoret.

 

Betalingsavtaler

I utgangspunktet skal all skatt betales til forfall og det er kun ved spesielle unntak at utsettelse eller betalingsavtale blir gitt.

Vilkår for betalingsavtaler
I motsetning til en del andre kreditorer har skatteoppkreveren etter gjeldende regelverk bare en svært smal adgang til å inngå betalingsavtaler. De viktigste vilkårene for å kunne inngå en betalingsavtale er:

- Betalingsavtalen må føre til raskere nedbetaling enn tvangsinnfordring
- Betalingstilbudet må være det beste du kan tilby
- Økonomisk oversikt over husstandens samlede utgifter og inntekter med tilhørende bilag må fremlegges
- Alle andre muligheter til å finne en løsning må ha vært prøvd
- Skattekrav har prioritet før private gjeldsforpliktelser
- Kemneren kan vurdere det som nødvendig å be om at det stilles sikkerhet for kravet.

Forsinkelsesrenter
Skatt har lovbestemt forfall, og forsinkelsesrenter vil påløpe selv om det inngås betalingsavtale.

Unngå betalingsanmerkning
Lar du være å betale ditt skattekrav, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.

Ettergivelse av skatt
Du kan søke om å få ettergitt eller nedsatt skatt, men da er det er svært strenge kriterier som må være oppfylt. Dersom du er varig ute av stand til å betjene skattegjelden ber vi deg ta kontakt for å få saken din vurdert.

Kontakt oss på:
Mail:          skatteoppkreveren@modum.kommune.no
Telefon:     32 78 93 20

Kontaktinformasjon om skatt

Kontakt skatt sør, telefonnr. 800 80 000 , dersom:

  • Inntekten eller formuen ikke stemmer med dine notater/kopi av selvangivelsen
  • Du har spørsmål om beregnede skattebeløp
  • Du mener du har krav på, og ikke har fått særfradrag og/eller forsørgerfradrag
  • Utskrevet forskuddskatt må reduseres/forhøyes

Kontakt økonomikontoret, telefonnr. 32 78 93 20, dersom:

  • Du mener at inntrukket/betalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer
  • Du er i tvil om rentetillegget eller rentegodtgjørelsen er riktig.
  • Du ønsker informasjon om forfallstider, betalingsavtaler m.m.