Kontaktopplysninger

Modum kommune: Tomm Kristiansen; mobil 91564270; epost Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no 

Prosjektleder: Andreu Regué Barrufet ; epost  andreub@viken.no
Byggeledere: Tom Erik Koppergård; epost  tomko@viken.no
Planleggingsleder:Theis Rasmussen 

Prosjektbeskrivelse

gs.png
Det skal bygges det skal bygges en frittliggende gang og sykkelvei(G/S) langs Eikerveien fra Skalstad til Vassbunn.G/S skal ligge på vestsiden av Eikerveien.
Dette prosjektet gir en etterlengtet tryggere ferdsel for gående og syklister langs Eikerveien.

Gang- og sykkelvegen foreslås med 3 m asfaltert vegbane og 0,25 m brede grusskuldre på sidene.

Det er planlagt 1,5 m bred rabatt mot kjørevegen. 1,5 m bred rabatt er tillatt etter vegnormalene for hastigheter opp til 60 km/t.
Med denne foreslåtte bredden på rabatten er det ikke behov for rekkverk mellom Eikerveien og ny gang- og sykkelveg. På strekninger mellom opphøyde gangfelt med 40 km/t sone er hastigheten nå foreslått redusert fra 60 km/t til 50 km/t. Der det er 40 km/t reduseres rabatten fra1,5 m til 0,75 m. Dette gjelder området nordvest for Gustadveien.

Detaljregulering for fv. 144 Skalstad - Stalsberg 12-  beholdes 1,5 m rabatt. Det foreslås etablert nye opphøyde gangfelt/kryssingspunkt over fv. 144 ved Gustadveien (nordenden) og ved Ilenkleiva ved Modum Industri AS. Dette begrunnes i potensiale for mange fotgjengerkryssinger og busstopp. 

Fremdriftsplan

Viken fylkeskommune skal bygge 1,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei langs Eikerveien, fra gangveien ved Øvre Skalstadvei til krysset med fv. 2834 Stalsbergveien.
I tillegg settes det opp nytt veilys på hele strekningen.
Trafoen som står ved Byggeriet flyttes ned på bakken og en må flytte tre høyspentstolper nær bekken ved Ilenkleiva. 
Gangvegen får egen gangbru over bekken ved Ihlenkleiva. Gangvegen får også ledninger og sluk for å håndtere overvann. 

Det vil være behov for å gå inn på privat grunn for befaring og oppmåling I forbindelse med planleggingen. 
Grunneiere som berøres direkte av oppmålingsarbeider, vil bli kontaktet direkte via sms.  

I løpet av våren 2020 starter prosessen med å erverve grunn langs strekningen der den nye gang- og sykkelveien skal bygges. Ved behov for å erverve grunn fra din eiendom, tar vi kontakt med deg.  
Mer informasjon om prosessen med å erverve grunn finner du ved å gå inn på nettsidene til Statens vegvesen og søke på «Avståelse av eiendom» 
Planlagt oppstart for bygging av gang- og sykkelveien er i november 2020, og skal etter planen være ferdig senhøsten 2021. 
 

 

Politiske vedtak

Det er Viken Fylkeskommune som fatter nødvendige vedtak for gjennomføringen. Unntatt vedtak om reguleringsplan. Der er Modum kommune myndighet.

Detaljreguleringsplan for gang og sykkelvei Fv 144 Skalstad - Stalsberg vedtatt  i kommunestyret 13.12.2019 , sak 108/19  (trykk her)