Kontaktopplysninger

Modum kommune: Tomm Kristiansen; mobil 91564270; epost Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no 

Viken fylkeskommune
Tom Erik Koppergård, byggeleder, e-post: tomko@viken.no
Theis Tarp Rasmussen, prosjekteringsleder, e-post: theisr@viken.no
Trond Håvard Lie, grunnerverv, e-post: trondli@viken.no

Prosjektbeskrivelse

gs.png
Det skal bygges det skal bygges en frittliggende gang og sykkelvei(G/S) langs Eikerveien fra Skalstad til Vassbunn.G/S skal ligge på vestsiden av Eikerveien.
Dette prosjektet gir en etterlengtet tryggere ferdsel for gående og syklister langs Eikerveien.

Gang- og sykkelvegen foreslås med 3 m asfaltert vegbane og 0,25 m brede grusskuldre på sidene.

Det er planlagt 1,5 m bred rabatt mot kjørevegen. 1,5 m bred rabatt er tillatt etter vegnormalene for hastigheter opp til 60 km/t.
Med denne foreslåtte bredden på rabatten er det ikke behov for rekkverk mellom Eikerveien og ny gang- og sykkelveg. På strekninger mellom opphøyde gangfelt med 40 km/t sone er hastigheten nå foreslått redusert fra 60 km/t til 50 km/t. Der det er 40 km/t reduseres rabatten fra1,5 m til 0,75 m. Dette gjelder området nordvest for Gustadveien.

Detaljregulering for fv. 144 Skalstad - Stalsberg 12-  beholdes 1,5 m rabatt. Det foreslås etablert nye opphøyde gangfelt/kryssingspunkt over fv. 144 ved Gustadveien (nordenden) og ved Ilenkleiva ved Modum Industri AS. Dette begrunnes i potensiale for mange fotgjengerkryssinger og busstopp. 

Politiske vedtak

Det er Viken Fylkeskommune som fatter nødvendige vedtak for gjennomføringen. Unntatt vedtak om reguleringsplan. Der er Modum kommune myndighet.

Detaljreguleringsplan for gang og sykkelvei Fv 144 Skalstad - Stalsberg vedtatt  i kommunestyret 13.12.2019 , sak 108/19  (trykk her)