Her er høringssvaret for Modum kommune til Viken fylkeskommune med innspill til Nasjonal Transportplan, vedtatt av formannskapet mandag 2. februar.
Modum Næringsråd har vært med på prosessen, og stiller seg bak svaret. 
Legg spesielt merke til faktaarkene som følger med saken
(Foto førstesidebilde: Lars kristian Moberget)


Togtilbud.JPG1)
Etablering av persontogtilbud på strekningen Hokksund-Hønefoss (Randsfjordbanen).
Dette forslaget er i samsvar med vedtak i fylkestinget, Buskerud fylkeskommune, juni 2018: «Buskerud fylkeskommune vil overfor Jernbanedirektoratet arbeide for persontrafikk på Randsfjordbanen som overordnet strategi, og at det blir en ryggrad i det framtidige kollektivtilbudet mellom Hokksund og Hønefoss. Jernbanedirektoratet bes vurdere og kostnadsberegne en kortsiktig løsning inntil Ringeriksbanen er ferdig».

Forut for dette vedtaket ble det gjort en grundig utredning fra Modum kommune, med forslag til persontogtilbud som fikk støtte fra alle tilstøtende nabokommuner.
Et togtilbud vil fremme en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser. Toglinja ligger der, og den har hovedlinjestandard. Det er fem aktuelle stasjoner på strekningen, Tyristrand, Vikersund, Geithus, Åmot og Skotselv. Med unntak av Vikersund er det behov for en viss oppgradering av infrastruktur, men til relativt sett meget begrenset kostnad.

Fellesnemda i Viken har prioritert jernbane for å oppfylle nullvekstmålet for biltrafikk. Togtilbud på Randsfjordbanen vil avlaste veitrafikken og redusere parkeringsbehov ved Hokksund stasjon, ved Ringeriksbanen og andre innfartssteder. Et togtilbud vil ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter. NHO-Buskerud og LO-Buskerud og næringsforeningene i Midt-Buskerud, Ringerike og Øvre Eiker fremhevet i uttalelse april 2018 at etablering av høyfrekvent persontogtrafikk på Randsfjordbanen vil kunne få avgjørende betydning for utviklingen i vår region. 70 000 mennesker sokner i dag til Randsfjordbanen, og tallet øker. Bare mellom Modum og kommunene langs jernbanelinja sørover og nordover pendler 3500 personer.

"Et togtilbud vil gi et sammenbindende transporttilbud i denne regionen, og samle bo- og arbeidsområdene Ringerike, Midt-Buskerud, Eiker, Kongsberg, Drammen. Fra Vikersund til Oslo vil reisetiden via Ringeriksbanen bli 55 minutter, og 75 minutter via Drammen. Togtilbud er sterkt etterspurt av de store, nasjonale institusjonene i Modum som har stor tilstrømning av mennesker – Blaafarveværket, Vikersundbakken, Modum Bad, Vikersund bad. Et togtilbud vil bidra til tettstedsutvikling med reduserte behov for transport. Stasjonene ligger i tettsteder. Som et fellesprosjekt mellom Bane Nor og Modum kommune utvikles det rundt Vikersund stasjon et ekspanderende sentrum og knutepunkt, fremhevet av eiendomsdirektør i Bane Nor", Jon-Erik Lunøe (Jernbanemagasinet, desember 2019).

2)
Realisering av Ringeriksbanen
Ringeriksbanen vil bety mye for vekst i en region med stort utviklingspotensial. Ringeriksbanens trafikkgrunnlag og regionale effekt vil styrkes av et persontrafikktilbud på Hokksund-Hønefoss (Randsfjordbanen). Det er av stor betydning at Ringeriksbanen realiseres etter oppsatt tidsplan, og ikke skyves ytterligere ut i tid.

 

3)
Trafikksikkerhet NTP.JPGTrafikksikkerhetstiltak R-35, Hokksund – Vikersund
Strekningen er ulykkesutsatt. Store deler har begrenset kapasitet med mange avkjørsler og smal og svingete vei. Det er spesielt behov for å oppruste strekningen Hokksund- Knivedalen i Øvre Eiker kommune.
Midtdelerprosjektet mellom Åmot og Vikersund har tidligere vært i Nasjonal transportplan, men falt ut i 2014. Dette er et viktig trafikksikkerhetsprosjekt, og bør inn i NTP. Krysset ved avkjøring Geithus S har særskilt prioritet, både ut fra trafikksikkerhet og næringshensyn. Modum kommune planlegger Skredsvikmoen næringsområde i tilknytning til dette krysset, bygger ny Geithus bru, og har vedtatt å dekke halvparten av kostnadene for nytt kryss ved rask realisering. b) Satsingsområde for 2028-2033.

 

 

4)
Ny riksvei.JPGRing 4 med ny R-35 Hokksund-Åmot.
Ring 4 bør planlegges som en transportkorridor rundt Oslo. For Modum er veien både nordover til Hønefoss og Gardermoen og sørover til Hokksund og Drammen viktig. Vi støtter derfor det arbeid som gjøres for ny E-16 rundt Jevnaker og videre rundt Hønefoss. Neste trinn bør være planlegging av oppgradering/ny vei på strekningen Vikersund-Hønefoss.

Sør for Modum har det lenge pågått planlegging av ny R-35 Hokksund-Åmot med avkjøring for fylkesvei 287 til Sigdal. Dette kan planlegges videre innenfor rammen av Ring 4, med sikte på iverksettelse av bygging i denne perioden. Modum Næringsråd har deltatt i arbeidet med høringsuttalelsen, og støtter prioriteringene.