Satser på unge og barnefamilier

Rådmannens budsjettforslag 2019 lagt fram

Aud Norunn 29.10.18.JPGTiltak mot barnefattigdom, utvikling av et Familiens hus og fritidstilbud for unge har fått høy prioritet  i Rådmannens budsjettforslag for 2019. En tettere oppfølging av familier uten arbeidsinntekt for å få flere ut i ordinært arbeid er også en del av dette. Til sammen styrkes folkehelsearbeidet med 1,8 mill. kroner.
Rådmann Aud Norunn Strand la frem et stramt budsjettforslag for 2019, et budsjett som likevel fant rom for å styrke områder for barn og barnefamilier.  

Budsjettet bærer ellers preg av at flere store byggeprosjekter er ferdige og i bruk, eller er i ferd med å bli det. Dette som nye Modumheimen med 96 plasser, samt Skredsvikmoen barnehage med inntil 180 plasser - begge store løft for kommunen vår.

- Budsjettet for 2019 oppleves som stramt. Dette har først og fremst sammenheng med at færre flyktninger gir en reduksjon i integreringstilskudd på over 12 millioner kroner og reduserte inntekter innen voksenopplæring på om lag 5 millioner kroner, skriver rådmann Aud Norunn Strand i sin innledning.
Dette har blant annet sammenheng med nedleggelsen av Modum statlige mottak nå fra 1. oktober.

Det er budsjettert med til sammen 100 mill. kr. til ny bru i Geithus i økonomiplanperioden fram til 2022.  Og det er satt av 40 mill. kr til rådhuset det siste året i planperioden.

Rådmannen legger opp til et netto driftsresultatet på vel 14,6 millioner kroner.

Se budsjettforslaget 2019 og økonomiplanforslaget 2019-2022 her (DOC) (PDF) (ODT)