Informasjon om og rutiner for varsling

På denne siden finner du informasjon om Modum kommunes rutiner for varsling. Varsling er omtalt i Modum kommunes internkontrollsystem, HMS- styringsdelen. Denne finner du her (DOC) (PDF) (ODT). Skjema for varsling finner du her (DOC) (PDF) (ODT), og Modum kommunes varslingsplakat som er gjengitt under finner du her. Varslingsplakaten bør gjøres kjent og tilgjengelig for alle ansatte i Modum kommune, og kan gjerne printes ut og henges opp på personalrom, oppslagstavler etc.

Modum kommunes varslingsplakat:

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold kan være mobbing, brudd på etiske eller ingerne regelverk, lovbrudd eller annen uetisk eller kritikkverdig adferd.

 

Hva er ikke varsling?

Det er et krav at de kritikkverdige forholdene man sier i fra om har en viss allmenn interesse og gjelder en gruppe mennesker i tillegg til en selv. En varsler er ikke en person som sier fra om trivielle forhold.

 

Rett og plikt til å varsle

De ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold.

De ansatte har plikt til å varlse om kriminelle forhold der liv og helse er i fare.

 

Varsling er positivt

Varsling er viktig for Modum kommune og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en ressurs for kommunen.

 

Hvem varsler du til?

Varsling skal skje forsvarlig og skal normalt følge tjenestevei, men både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det best varsles.

Det er alltid forsvarlig å varsle til:

- Nærmeste ledelse                        - Øverste ledelse                        - Vernetjenesten

- Arbeidsmiljøutvalget                     - Kommunens kontrollutvalg      - Offentlig tilsyn og myndigheter

 

Hvordan varsler du?

For din og virksomhetens del bør alle varsler være formulert skriftlig. Rutinene finnes i internkontrollsystemets styringsdel. Av hensyn til forsvarlighetskravet bør varslingen formuleres saklig og nøkternt.

 

Når du har varslet

Ledelsen har ansvar for oppfølging av saker som er varslet, uavhengig av hvordan og til hvem du har varslet.

- De varslede forhold skal ryddes opp i. Varsleren skal ha tilbakemelding innen 1 uke.

- Viser det seg at kritikken er grunnløs, eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.

- Ledelsen har ansvar for å ta vare opå både varsleren og den som eventuelt er rammet av varslet eller kritikken.

 

Forbud mot å straffe varsleren

Det er forbudt å straffe eller sanksjonere mot ansatte som har varslet.

Varslere som opplever slikt må orientere øverste ledelse om forholdene, som umiddelbart skal behandle saken.

 

Fortrolighet og anonymitet

Varslerens identitet er et forhold som skal behandles med fortrolighet av alle involverte parter, og ikke gjøres tilgjengelig uten varslerens samtykke. Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bere resultat for alle involverte parter.

 

Ekstern varsling

Modum kommune har lagt til rette for å varsle på en god måte. Varsling til media bør dermed være et alternativ som kun benyttes når alle andre kanaler er forsøkt uten resultat.