Informasjon om og rutiner for avviksmeldinger

Rutiner for avvik er beskrevet i HMS-styringsdel kap. 2.2. Hele HMS- styringsdel finner du her (DOC) (PDF) (ODT). Skjema som skal brukes i forbindelse med avviksmeldinger finner du her. (DOC) (PDF) (ODT)

Hva er et avvik?

Når et forhold ikke er i overensstemmelse med lover, forskrifter og interne bestemmelser på HMS- området, er det å anse som et avvik.   

 

Hvem skal melde avvik?

Alle ansatte har ansvar for å melde muntlige/skriftlige avvik til nærmeste overordnede. De fleste «avviksmeldinger» vil i det daglige skje muntlig. Skriftlige meldinger om eventuelle avvik må aldri erstatte vanlig normal kommunikasjon. Større og mer alvorlige avvik, eller avvik som tross muntlige meldinger ikke er rettet, meldes skriftlig.

Avvik knyttet til kommunens ytre miljø, skal meldes skriftlig.

 

Beskrivelse:

Alle ansatte plikter:

  - å melde fra til nærmeste overordnede når avvik oppdages.

  - å avbryte arbeidet når det ikke kan fortsette uten akutt fare for liv, helse eller ytre miljø (Jfr.AML§2-3.).

 

Verneombudet

Ved avvik som kan føre til akutt fare for liv og helse, skal verneombudet stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette, jfr. AML § 6-3. (Ekstrem prosedyre). Arbeid/tiltak som kan medføre akutt miljøskade, skal stanses inntil kompetent miljøvernmyndighet har bestemt at arbeidet kan fortsette.

 

Nærmeste overordnede skal:

            -  Sørge for at melding om avvik blir vurdert og behandlet.

            -  Rette opp feilen slik at liknende avvik unngås, event. videresende avviksmelding.

             - Ved skriftlig avviksmelding sende kopi til etatssjef , hovedverneombud, verneombud

               og personalrådgiver.

 

Etatssjef:

            -  Registrerer og arkiverer kopi av avviksmelding

-  Avgjør om spesielle tiltak er nødvendige for å sikre arbeidsmiljøet og/eller ytre miljø

-  Fastsetter tidsfrist for gjennomføring og hvem som er ansvarlig for oppfølgingen.

             -  Pålegger tiltak for å fjerne årsakene til at avviksmelding ble gitt

            -  Kontrollerer at tiltak blir iverksatt

 

Avviksbehandling:

Alle større avvik og avvik som krever tiltak besluttet på høyere myndighetsnivå, skal meldes skriftlig på avviksskjema. Skriftlige avvikmeldinger skal behandles i etatenes HMS- råd, og det leveres rapport til AMU-møte hvor avvikene for perioden blir diskutert.