Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH)

kilde-par.jpgRessurssenteret er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Modum og Sigdal, Modum Bad (spesialisthelsetjeneste) og Buskerud fylkeskommune.

Se prosjektbeskrivelse her

Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH) er et nettverksbasert samarbeidsprosjekt initiert av Buskerud fylkeskommune, Modum Bad og Modum kommune.

Formålet med SAPH er å øke fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Videre skal SAPH skape et best mulig tilbud for befolkningen gjennom samhandling og god utnyttelse av kompetanse og ressurser. Samarbeidet er et utviklingsarbeid der kommunene Modum, Sigdal, Øvre Eiker og Krødsherad, Buskerud fylkeskommune som regional aktør og fagmiljøet ved Modum Bad har en felles samarbeidsarena. Målet er å utvikle tiltak og tjenester som fremmer og styrker psykisk helse til kommunenes og regionens innbyggere gjennom hele livsløpet.

Rask psykisk helsehjelp
Modum kommune er en av 17 kommuner i landet som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering av pilotprosjektet “Rask psykisk helsehjelp”. Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT, og er et behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet er et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonellet i kommunen. Rask psykisk helsehjelp er en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse. Tilbudet startet opp i mai 2013 og i okt. 2015 har det vært journalført i overkant av 600 henvendelser. 485 personer har så langt fått direkte hjelp. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, ev. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. Tilbudet er gratis og man trenger ikke henvisning fra lege.

LIST-prosjektet (spørreundersøkelse og mestringskurs for engstelige ungdommer i ungdomsskolen
Prosjektet gjennomføres i 9 kommuner i vest, øst og sør Norge og er et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse (RKBU vest), Modum Bad Gordon Johnsens stiftelse og Sørlandet Hospital, ABUP. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Lokalt er prosjektet finansiert av regionale forskningsfond og Helsedirektoratet. Modum, Sigdal og Krødsherad deltar i region øst. I tillegg til å undersøke om kunnskapsbaserte, lavterskel-tiltak eller «mestringskurs» for ungdom som plages av engstelse er effektive, evaluerer prosjektet hvorvidt ungdom som deltar i mestringskursene opplever mindre engstelse og tristhet og får økt livskvalitet.

Elevtjenesten.no
Utviklet på Rosthaug videregående skole med hjelp av tjenestedesignere. En enkel mulighet for ungdom til å finne fram blant og få hjelp av ulike «hjelpetjenester» (skolehelsetjeneste, rådgivere, mobbeteam og merkantile tjenester). Siden inneholder også ofte stilte spørsmål og en chatte-mulighet med de ulike personene.

GREP
Livsmestringskurs/teknikker/bevissthet som et tilbud i VG2 som en oppfølging av VIP- programmet (psykisk helse-informasjon til alle elever i VG1). Utviklet på Rosthaug av skolehelsetjenesten, PPOT, rådgivere og ledelse. Er under utprøving i noen klasser dette skoleåret. Ekstra midler fra fylkeskommunen