Modum kommune drifter og vedlikeholder offentlig avløpsanlegg.

Med avløpsanlegg menes ledningsnett og tilhørende pumpestasjoner samt renseanlegg. Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere dette til renseanlegg og slippe rensende vannet ut i egnet resipient. Anleggene skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser.

Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drenvann. Det er kun sanitært avløpsvann som skal til renseanleggene. Kommunen har ansvar for utslipp fra kommunale anlegg og rapporterer årlig renseresultater og utslipp til Statsforvalteren. Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsanlegget overholder rensekravene. 

I Modum kommune har vi 3 renseanlegg som ligger i Åmot (Bårud renseanlegg), Geithus ( Elvika renseanlegg) og Sysle renseanlegg.

Bårud.jpgBårud renseanlegg
Bårud renseanlegg ble bygd i 1991, har maksimalt demisjonerende kapasitet på 4000pe og mottar avløpsvann fra hele Åmot. Etter at vannet har gått gjennom renseanlegget blir det rensede vannet slept videre ut og havner da i Drammenselva. Gjennomsnittlig pr år renner det ca. 560 000m3 vann gjennom renseanlegget. 

thumbnail_IMG_1673.jpgElvika renseanlegg

Elvika renseanlegg er kommunens hoved renseanlegg og ligger i Katfoss. Elvika ble bygd i 214, har maksimalt dimensjonerende kapasitet på 9850 pe og mottar avløpsvann fra Vikersund og geithus. Elvika er også mottak for  tømming av alle septiktanker i kommunen. Gjennomsnittlig pr år renner det ca. 810 000m3 vann gjennom renseanlegg. 

Sysle renseanlegg

Sysle renseanlegg er det minste renseanlegget i Modum som ble bygd i 1978. Den har maksimalt dimensjonerende kapasitet på 700 pe og mottar avløpsvann fra Sysle. Gjennomsnittlig pr år renner det ca. 15500 m3 vann gjennom renseanlegg.