forsidebilde.JPG

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10 vedtok Teknisk Hovedutvalg i møte den 11.11.2020, sak 68/20 å legge ut reguleringsforslag for Skinstadtoppen ut til offentlig ettersyn. 

Planforslaget legger opp til etablering av et nytt boligfelt. Du kan finne de ulike plandokumentene under:

Skinstadtoppen - Planbeskrivelse

Skinstadtoppen - Planbestemmelser

Skinstadtoppen - Plankart

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
Teknisk etat, Postboks 38, 3371 VIKERSUND
eller med e-post til. post@modum.kommune.no 
innen 17.01.2021