I Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk & Miljø den 26.05.2021 ble det i sak 111/21 fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtar Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk & Miljø, at forslag til plankart for Søndre Øren Terrasse med tilhørende planbestemmelser sendes på høring og legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for en helhetlig utbygging av et boligfelt med god kvalitet i forhold til beliggenhet og uteareal. Link til plandokumenter finner du under kartskissen:

plan skisse.png

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan - kart

Perspektiver

Eventuelle innspill og kommentarer til planforslagene sendes skriftlig til Teknisk etat, Postboks 38, 3371 VIKERSUND eller med e-post til post@modum.kommune.no

innen 31.07.2021.