Refsalveien.jpg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtar Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk & Miljø at forslag til plankart for Refsalveien med tilhørende planbestemmelser sendes på høring og legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Begrunnelse for vedtaket er at planen legger opp til sikring av skolevei og skiller gående fra kjørende.

Uttalelse til planforslaget kan gis etter plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-10.

Fristen for uttalelser er seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn.

Sakens dokumenter finner du på linkene under:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Samlet saksframlegg

Eventuelle innspill eller merknader sendes skriftlig til Modum kommune Teknisk etat Pb 38, 3371 VIKERSUND eller

post@modum.kommune.no innen  11 februar 2022.