bøen grusak.jpg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtok Teknisk Hovedutvalg i møte den 20.01.2021 sak 4/21 at reguleringsforslag for Bøen Grustak legges ut til offentlig ettersyn.

Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for fremtidig råstoffutvinning innenfor skjermende omgivelser.

Plandokumentene finner du her:

     Planbeskrivelse

     Planbestemmelser

     Plankart

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes skriftlig til:

Teknisk etat, Postboks 38, 3371 VIKERSUND eller med e-post til: post@modum.kommune.no, innen 10.03.2021.