Regionsamarbeid

Regionrådet for Midt-Buskerud er et samarbeidsorgan for de tre kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Regionrådet tar initiativ til tjenestesamarbeid mellom kommunene, driver prosjekter, samarbeider med næringsliv og frivillighet og vil være en pådriver for økt attraktivitet og verdiskaping i regionen. Arbeidet koordineres av en regionrådskoordinator i 60 % stilling.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Regionrådets medlemmer

Ordførerne i Midt-Buskerud breddeformat_400x232.jpgRegionrådet har tre medlemmer med stemmerett:

Leder: Ordfører Gustav Kalager, Krødsherad kommune, gustav.kalager@krodsherad.kommune.no
Ordfører Ståle Versland, Modum kommune, ordforer@modum.kommune.no
Ordfører Tine Norman, Sigdal kommune, tine.norman@sigdal.kommune.no

 

I tillegg har regionrådet følgende medlemmer med tale- og forslagsrett:
 

Rådmennene i de tre kommunene:
Rådmann Aud Norunn Strand, Modum kommune, aud.norunn.strand@modum.kommune.no
Rådmann Stig Rune Kroken, Krødsherad kommune, kroken@krodsherad.kommune.no
Rådmann Jostein Harm,  Sigdal kommune, jostein.harm@sigdal.kommune.no

To regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt av fylkesutvalget:
Britt Homstvedt (H), britt.homstvedt@bfk.no  
Anders Wengen (V), anders.wengen@bfk.no

Fra administrasjonen møter:

Representant fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen
Kjersti Bærug Hulbakk, kjersti.hulbakk@bfk.no

Regionrådskoordinator
Marianne Skjetne Bøe, marianne.boe@krodsherad.kommune.no (Vikar for Hilde Søraas Grønhovd)

Kontakt regionrådet

Regionrådskoordinator Hilde Søraas Grønhovd
hilde.gronhovd@krodsherad.kommune.no
Adresse: Krødsherad kommune, 3536 Noresund
Telefon: 920 637 33

Arbeidsdager: Mandag, tirsdag og onsdag.

Krødsherad kommune har sekretariatet for Regionrådet for Midt-Buskerud i perioden 2016-2019.

Møtekalender og sakspapirer for regionrådet 2018

Utvalg:

Dato:

Tid:

Sted:

Regionråd

 16.februar

12-15

 Krødsherad

Felles formannskapsmøte

 20. april

 

Sigdal

Regionråd

 1.juni

12-15

 Vingen,
Vikersundbakken

Regionråd

 14. september

12-15

Sigdal

Felles formannskapsmøte

26. oktober

 

 ?

Regionråd

 30. november

12-15

 Krødsherad


MØTEPAPIRER FINNER DU HER
Sakspapirer fra årene før 2012 ligger på Sigdal kommunes hjemmeside.

Felles formannskap

Regionsamarbeidet ineholder også samarbeid mellom formannskapene i de tre kommunene, i form av felles formannskapsmøter.
Møtepapirene finner du her

Prosjekter

Innovasjon og digitalisering (2018-2020)
For å styrke det strategiske arbeidet innen innovasjon og digitalisering har regionrådet etablert dette toårige prosjektet. Det er ansatt en digitaliseringssjef, Anette Westrum, som skal lede dette arbeidet. Arbeidet i prosjektet skal ledes av samordningsorganet DigIT som sammen med digitaliseringssjefen består av leder for IKT samt en representant fra hver kommune. Prosjektet er tildelt 450 000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud for 2018. Prosjektet har ansvar for gjennomføring av regionale digitaliseringsprosjekter, og å bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering. I tillegg skal digitaliseringssjefen planlegge og koordinere felles kompetansetiltak, utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og eventuelt lokale prosjekter, samt vurdere samordningsstrategier med lokalt næringsliv. Kontakt: anette.westrum@sigdal.kommune.no

Inn På Tunet (forprosjekt 2018)
Regionrådet har igangsatt et forprosjekt for å utrede behovet for Inn på Tunet-plasser (IpT)og viljen i kommunene til å ta i bruk og betale for IPT-tilbud. IPT er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk, og skal gi mestring, utvikling og trivsel til deltakerne. IpT kan være en ny og spennende måte å møte utfordringer med for eksempel aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og ungdom, eller arbeidstreningsbehov for mennesker utenfor arbeidslivet. I tillegg kan IpT skape flere arbeidsplasser knyttet til landbruksnæringa i regionen. Forprosjektet går fram til 1. juli og utføres av Buskerud Næringshage. Prosjektleder er Hilde Riis hilde@nhage.com

Grønt fagsenter (2017-2019)
Regionrådet har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Rosthaug videregående skole, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells etablert "Grønt fagsenter Buskerud". Dette toårige prosjektet har som mål å etablere det grønne fagsenteret, slik at det etter prosjektperioden skal være trygt etablert å kunne driftes som en ordinær virksomhet.

Grønt fagsenter skal styrke fagmiljøene rundt landbruket (jord- og skogbruk) spesielt, og grønne næringer generelt. Målet er å gjøre Grønt fagsenter Buskerud til et kurs- og kompetansesenter for landbruket som kan bidra til å videreutvikle denne viktige næringa i vår region, og til en betydningsfull aktør på Østlandet.

Prosjektleder for Grønt fagsenter er Eirik Kolsrud (50 % stilling). Han kan kontaktes på eirik.kolsrud@nlr.no eller mobil 48 02 14 69

 


Studietur Valdres_350x197.jpgRegionalpark Norefjell (2014-2016)

Regionrådet har fra 2014-2016 gjennomført et forstudie med tittelen "Regionalpark Norefjell" for å se på mulighetene for økt verdiskaping gjennom økt samhandling og samarbeid i regionen.  Første ledd i dette prosjektet var konferansen Samfunn i samspill 2014 der mye grunnlag ble lagt. I mai/juni 2016 arrangerte Regionrådet en studietur til Valdres som siste ledd i arbeidet med forstudiet (se bilde). Rapporten fra Telemarksforskning kan lastes ned her.