En biologisk undersøkelse viser at det ikke er utslipp fra pumpestasjonen på Øya som er årsak til fiskemangel i Vikerfossen, slik antydet i Bygdeposten 30. juli måned. Det var leder i Vikersund Fiske,Geir Øverby, som tok til orde for at det var utslipp av kloakkvann som var årsaken til at fisken var forsvunnet fra Vikerfossen.
Kommunen tok bekymringen på alvor, og engasjerte Rambøll til å undersøke forholdene. 
Konklusjonen i deres rapport viser at det er lite sannsynlig at lokalt utslipp fra Øya pumpestasjon som er årsaken til begroingen av alger ved Tyrifjordens utløp.

Se konklusjonen her
Det er kiselalgen Didymosphaena geminata som utgjør den problematiske begroingen ved prøvepunktet nedstrøms Øya pumpestasjon. Den samme begroingen ble også funnet ved prøvepunktet i Hovedkanalen som ligger plassert slik at det er upåvirket av utslipp fra Øya pumpestasjon.
Didymosphaena geminata danner slimete forekomster som kan ligne på sopp/bakterier. I følge Limnoconsult har en sett at denne algen kan blomstre opp ved utløpet av stor innsjøer. Det er lite kunnskap om hva som forårsaker dette, men antagelig er det en blanding av erosjonsmateriale med bra tilførsel med næring og organisk stoff som fører til oppblomstring.
Problematisk begroing ble ikke observert ved punktene X1 og X2 (Figur 1) som begge lå nedstrøms ledningen fra Øya pumpestasjon, men lengre oppstrøms enn prøvepunktet Øya ps nedstrøms der det var kraftig oppblomstring av Didymosphaena geminata.
Det er lite sannsynlig at lokalt utslipp fra Øya pumpestasjon er årsak til begroingen av Didymosphaena geminata ved Tyrifjordens utløp.

Se hele rapporten her