forside budsjett jpg.jpg

Rådmannens forslag til budsjett for 2021, samt økonomiplan 2021-2024, er nå klart. (trykk på link for å lese dokumentet)
Det legges opp til et trangt budsjett hvor innsparinger på driftssiden må til. Barn og unge er prioritert, og det er blant annet lagt opp til samme ramme for skolene. i økonomiplanen er det også satt av 200 millioner kroner til investeringer i skolebygg.
Budsjettet skal nå behandles politisk.  Poltikerne vedtar endelig Modum-budsjett i sitt møte 11. desember.


I budsjettforslaget er det gjort følgende prioriteringer: 
- Lokaler for Familiens hus ferdigstilles og tas i bruk  
- Modum har i dag svært god dekningsgrad på boliger med heldøgns bemanning. Det foreslås å endre tilbudet ved nedbemanning og omgjøring av plasser. 
- Budsjett til ressurskrevende brukere, avlastning og omsorgslønn styrkes. 
- Grunnskoleområdet prioriteres i budsjettforslaget. Bemanning opprettholdes på dagens nivå og det budsjetteres med 1 million kroner til innkjøp av læremidler. Undervisningsetaten gjennomfører innsparingstiltak innen øvrige virksomheter.  
- Satsing på digitalisering fortsetter. Det iverksettes tiltak i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi, og driftsbudsjettet styrkes med ytterligere 500 000 kroner.  Utskiftingsplan som sikrer digitale enheter til alle elever er innarbeidet i investeringsbudsjettet. Teknisk etat budsjetterer med bemanning til digitalisering av sine arkiver.  
- Investeringer i energisparetiltak (EPC) gir ytterligere 1 mill. kr i besparelse på strømutgifter. 
- Kommunen har fått statlige midler til bredbåndsutbygging og det er innarbeidet midler til kommunal medfinansiering. 
- Det budsjetteres med midler til ny reservevannsforsyning og til oppgradering av Bårud renseanlegg. 
- Spørsmål om skolebygg og framtidig skolestruktur må avklares. Det tas høyde for en investering på 200 mill. kr til skolebygg i planperioden. 
 - Ny bru i Geithus er budsjettert med til sammen 117 mill. kr og fullfinansieres i budsjettforslaget.