Rådmannens budsjettforslag for 2018

....store satsinger i Modum

Rådmann i Modum har lagt fram sitt budsjettforslag, som nå går til poltitisk behandling.


Les hele budsjettforsalget ved å trykke her (DOC) (PDF) (ODT)1 Modumheimen forside.jpg

Følgende prioriteringer er foreslått for 2018

  • Nybygg på Modumheimen med 72 plasser ble tatt i bruk i september 2017. Etter ombygging i gamlebygget skal ytterligere 24 plasser tas i bruk sommeren 2018. Plassene bemannes opp med flyttinger internt i etaten.

  • Det bygges ny barnehage i Geithus. 108 flere plasser står klare høsten 2018, og er i full drift fra 2019. Dette vil medføre noen omlegginger av eksisterende barnehagestruktur.

  • Det er fortsatt betydelig satsing på kommunale tomtefelt. Det foreslås midler til videre opparbeiding av boligområdet i Melumenga, samt midler til infrastruktur og uteområder i Vikersund sentrum nord. Tomter på Skredsvikmoen vil bli opparbeidet i forbindelse med barnehageprosjektet.

  • Ny bru i Geithus er budsjettert i perioden med 100 mill. kr.

  • Det iverksettes tiltak i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi. Utgifter til bemanning, IKT-investeringer og drift økes. Spesielt satses det på utstyr innen skole og innen velferdsteknologi.

  • I tråd med kommunens satsing på heltidskultur, foreslås midler til prosjektledelse, kompensasjon for helgejobbing og økt grunnbemanning.

  • Satsing på gangveiutbygging videreføres. Det er også satt av midler til oppgradering av selve veibanen i Badeveien.

  • I gjeldende økonomiplan er det satt av midler til skifte av fasader på rådhuset. Det er behov for en mer omfattende gjennomgang enn det som er gjort tidligere, og dette utredes i 2018. Det er satt av midler til utbedring i planperioden.