Rådmann Aud Norunn Strand har lagt fram et forslag til et stramt budsjett for Modum i 2020. Rådmannen uttrykker i innledningen at det er vanskelig å finne tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Nye bygg er tatt i bruk, nye brukere skal få nødvendige tjenester og det satses videre på utvikling av det kommunale tjenestetilbudet.

Her kan du lese rådmannens budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020-2023 

På andre områder vil det være nødvendig å redusere dagens driftsnivå. Blant annet er det foreslått kutt i antall plasser på Frydenberg og Geithus bo- og dagsenter.
Bakgrunnen for et stramt budsjett er blant annet at Modum kommune har en betydelig lavere vekst i frie inntekter (inntektsramme)  enn gjennomsnittskommunen.
I tillegg er det en nedgang på 7,6 millioner kroner i integreringstilskudd.

De politiske partiene skal nå behandle rådmannens forslag. Det endelig Modum-budsjettet vedtas av våre folkevalgte i kommunestyret 13. desember.

I budsjettforslaget er det gjort følgende prioriteringer

  • Nybygg på Modumheimen med 72 plasser ble tatt i bruk i september 2017 og ytterligere 16 plasser sommeren 2018. De resterende 8 plassene ble tatt i bruk i oktober 2019. For å dekke helårsdrift av disse plassene er helse og sosialetaten tilført 5 mill. kr. i 2020.
  • Vedtatt styrking av grunnbemanning i undervisningsetaten og helse- og sosialetaten er videreført.
  • Tilskudd til kunstgressbane på Rolighetsmoen på 2,9 mill. kr er innarbeidet, fordelt på 2020 og 2021.
  • Folkehelsearbeidet styrkes med ytterligere 700 000 kr. Barnefattigdom, Familiens hus og fritidstilbud prioriteres.
  • Satsing på digitalisering fortsetter. Det iverksettes tiltak i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi, og driftsbudsjettet styrkes med ytterligere 900 000 kr.  
  • Det foreslås å løfte utviklingsarbeidet i kommunen gjennom styrket bemanning.
  • Ny bru i Geithus er budsjettert med til sammen 131 mill. kr.
  • Flere større byggeprosjekter er under utredning, men det er ikke tatt stilling til disse.  Det er foreløpig foreslått å sette av 50 mill. kr i investeringsmidler til skole.
  • Det settes av 100 mill. kr til utvikling av bolig- og næringsområder.