Aud Norunn Strand høyde oktober 2022.jpeg- De kommunale budsjettene er preget av urolige og usikre tider i Europa. Den høye flyktningestrømmen kan forventes å fortsette også i 2023. Prisveksten på varer og tjenester er høy, og både penge- og finanspolitikken brukes for å begrense inflasjonen, skriver rådmann Aud Norunn Strand i sin innledning.

Her kan du lese hele budsjettdokumentet

Modum kommunes økonomiske rammer oppleves som stramme. Samtidig er det behov for å tilpasse tjenestetilbudet til endrede behov i befolkningen og å sikre utvikling i tråd med kommuneplanens målsetninger. Tydelige prioriteringer er viktig for å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover, sier rådmannen.

Rådmannens budsjettforslag innebærer et netto driftsresultat ligger på knapt 1,2 prosent. Dette er innenfor kommunens vedtatte måltall, men lavere enn nasjonale anbefalinger. I sammenligning med andre kommuner ser vi at Modum ligger lavt både på driftsresultat og reserver på disposisjonsfond. 
 

Det er gjort følgende prioriteringer i forslaget til budsjett:
- For å sikre god allmennlegetjeneste er det satt av midler i tråd med kommunestyrets vedtak. Dette er tiltak godt utover det som kom av styrkinger i forslag til statsbudsjett.

- Rehabiliteringstilbudet flyttes fra lokaler på Frydenberg.

- Økt bosetting av flyktninger følges opp med gode kommunale tjenester. Det budsjetteres med økte tilskudd og egen reservepost til dette formålet.

- Lånekostnader for investeringslån budsjetteres med 10 mill. kr mer enn i 2022, blant annet som følge av kraftig økning i rentesatser.

- Satsing på digitalisering fortsetter. Det iverksettes tiltak i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi og strategi for velferdsteknologi. Driftsbudsjettet styrkes med ytterligere 2 mill. kr. Digitalisering av byggesaksarkivet fortsetter.

- Det foreslås en bevilgning på 500 000 kr for å styrke arbeidet med frivillighet.

- Det foreslås en bevilgning på 500 000 kr for å styrke arbeidet med en miljø- og klimavennlig kommune. 3 På investeringssiden er følgende prosjekter prioritert

- I tråd med handlingsplan for investeringer i vann og avløp, budsjetteres det med midler til ny reservevannforsyning, til oppgradering av Bårud renseanlegg og opptrapping i utskifting av ledningsnett - med til sammen 239,1 mill. kr i planperioden Investeringene innen vann og avløp vil finansieres gjennom økte gebyrinntekter.

- Det settes av ytterligere 75 mill. kr til lokaler for Familiens hus.

- Spørsmål om skolebygg og framtidig skolestruktur må avklares, og det er ikke satt av midler til dette i forslag til økonomiplan. 


Budsjettet skal nå behandles; først av hovedutvalgene, så av formannskapet,
før kommunestyret vedtar endelig budsjett på sitt møte 9. desember.