Noen av kommunens innbyggere har fått brev fra Helfo som kan tolkes dithen at de står uten fastlege. Dette på grunn av at fastlegelistene i noen tilfelle er redusert med et visst antall pasienter. 
Helse og sosialsjef Nanna Nordhagen presiserer at alle har fastlege som før, men at det inntil nye faste leger er på plass er det vikarer som tar disse oppgavene
Når nye faste leger er på plass, vil disse pasientene få beskjed hvilken leges liste de er knyttet til.
Ved behov for legehjelp kontakter en altså det samme legesenteret som før.