I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.

Formannskapet behandlet 8/6 forslag til planstrategi. Følgende vedtak ble fattet i F-sak 40/20:

1.     Forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023 legges ut på høring i lovbestemt tid.

2.     Det utarbeides forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

3.     Arealdelen tas opp til behandling om det viser seg påkrevet. Dette kan være påkrevet som følge av arbeidet med samfunnsdelen. Det kan også gjelde næringsarealer, samferdselsløsninger eller andre områder. 

Vi ber om at evt. synspunkter sendes oss senest 07.08.2020
Innspill kan sendes til
postmottak@modum.kommune.no eller til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund.

Les mer i dokumentet Kommunal planstrategi 2020-2023 høring