Planarbeid i Modum

På denne siden vil du finne en oversikt over alle kommunale planer som er under arbeid. Det gjelder overordnede planer for temaområder såvel som kommuneplan, reguleringsplaner m.v.

ATTRAKTIVE VIKERSUND

Modum kommune informerte om status for arbeidet med reguleringsplan for Vikersund sentrum nord på Modum næringsråds årsmøte 13. mars 2013. Presentasjonen finner du her (NB: 12 MB).

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 18. juni 2012. Dokumentet finner du her (3 MB).

 Andre relevante dokumenter for planarbeidet Vikersund sentrum nord finner du her:

Kommuneplan

Kommuneplan 2011-2020, les mer her

Kommunal planstrategi 2012-2015

Formannskapet vedtok 29.5.2012 å legge utkast til kommunal planstrategi ut på høring. Høringsdokumentet kan du lese her (DOC) (PDF) (ODT). Planstrategien legges fram for endelig vedtak i kommunestyret høsten 2012. Frist for skriftlige merknader til planstrategien er 31. august.

 Reguleringsplaner

Når et forslag til reguleringsplan er utarbeidet, legges det frem for det faste utvalget for plansaker som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med et offentlig ettersyn av en plan er å sikre at alle berørte (private og offentlige) kan gjøre sitt syn gjeldende. Fristen for merknader i forbindelse med utleggingen skal være minst seks uker.

Til venstre i menyen vil du finne en liste over planer som er utlagt til offentlig ettersyn , samt kunngjøringer over planer som er igangsatt og planer som er vedtatt.

Planer som har ligget ute til offentlig ettersyn og planer som er kunngjort vedtatt, hvor fristen for merknader er utgått ,er samlet under arkiv.

Økonomiplan

Budsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017 vedtatt av kommunstyre 06.12.2013.