Oppretter byggeskikkpris

Her kan du se statuttene

Kommunestyret i Modum vedtak i dag statuttene for en nyopprettet byggeskikkpris. 

STATUTTER FOR MODUM KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS
1. Formål
Modum kommunes byggeskikkpris er en hederspris for å framheve gode byggeprosjekter , med tilhørende anlegg .Gjennom arkitektonisk utforming, utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø skal prosjektet bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Prisen kan tildeles for nybygg og tilbygg /påbygg til eksisterende bygning , samt de n som på en god måte har ivaretatt eldre bygninger og bygnings miljø. Prisen skal som hovedregel deles ut årlig.
2. Prisens innhold
Prisen består av en plakett med innskrift og et diplom til prisvinneren . Det kan i tillegg gis hedrende omtale og diplom til en eller flere av de andre nominerte kandidatene. Prisutdelingen offentliggjøres gjennom lokalpresse og kommunens egne informasjonskanaler.
3. Hvem kan få prisen
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, priv ate og/eller offentlige aktører som har byggetiltak med ferdigattest. Prisen kan også deles ut for prosjekter som ikke krever byggetillatelse, eksempelvis tilbakefø ring til opprinnelig utforming. Modum kommunes byggeskikkpris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury på bakgrunn av begrunnete forslag. Forslagsretten er åpen.
4. Juryen
Hovedutvalg for teknisk sektor oppnevner juryen , som skal bestå av 3 medlem mer , med personlige varamedlemmer: En fra teknisk hovedutvalg, en fra administrasjonen og en fag person med kompetanse innen arkitektur /bygningsvern. Ju ryen velger selv sin leder. Juryens funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden. I tilfelle forfall eller inhabilitet hos ett av jurymedlemmene skal varamedlem møte. Juryen gjør vedtak om tildeling av pris gjennom en skriftlig redegjørelse. Sak sbehandlingen er ikke offentlig.
5. Sekretariatet
Teknisk etat er juryens sekretariat og har ansvaret for å finansiere de kostnader som følger av prisutdelingen , som møtegodtgjørelse, produksjon av plakett/diplom og annonsering. 6. Endring av statuttene
Disse statuttene kan endres av kommunestyret.