Om ferieavvikling

Litt informasjon om avvikling av ferie

(Alle henvendelser vedrørende ferie skal først og fremst rettes til nærmeste leder)

Hvor mye ferie har ansatte krav på?
Alle arbeidstakere innenfor KS sitt område har ifølge tariffavtale rett på 5 uker ferie. Dette gjelder uansett stillingsprosent.

Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien. Feriepengene for denne uken er skattepliktig.

Hvis du begynner i ny jobb
Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.

For at arbeidsgiver kan kreve at du tar ferie er det en forutsetning at du har opptjent feriepenger forhenværende år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver.

Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår.

Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni - 30. september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret.

Tiltrer man etter 30. september, har man likevel krav på minst en uke ferie samme år.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ta ut ferien?
Arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal prøve å bli enige om når ferien skal tas, men oppnås ikke enighet så bestemmer arbeidsgiver. Denne styringsretten til arbeidsgiver gjelder også den øvrige restferien.

Kan arbeidsgiver betale ut ferien?
Det er ikke tillatt å betale ut ferien, med mindre den ansatte slutter i virksomheten(Modum kommune).

Sykdom i ferien
Arbeidstakere som godgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 1 virkedag (virkedager= mandag – lørdag), får tilsvarende ferie erstattet.

Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag.

Rett og plikt til å avvikle ferie
Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.

Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).

Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

Overføring av ferie
All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker for eksempel har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller det er tale om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstakerne tar ut all ferie i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har også medvirkningsplikt til avviklingen av ferien.

Eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er hvis arbeidsforholdet opphører i følge ferieloven § 11 tredje ledd.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden en har ferie.

Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret overføres til neste år.

Arbeidstakere som ikke skal avvikle full ferie må fylle ut søknad om dette og levere nærmeste leder som oversender dette til lønningsavdelingen.


For mer utfyllende informasjon:

www.arbeidstilsynet.no

www.lovdata.no 

Mvh Lønningskontoret