Forslag til kommunedelplan for kulturminner for Modum kommune ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist  26.mai 2019. Den gang kom det frem et ønske om å tydeliggjøre verdivurderte/kontrollregistrerte bygg.
Liste over verneverdige bygg i forslag til kulturminneplan er todelt.
Hoveddelen, som er basert på tidligere registrerte kulturminneverdige bygg, kommer først. For de tidligere «SEFRAK»-registrerte byggene, som ble kontrollregistrert i den kommende kulturminneplanen, er verdsettingen av byggene i planarbeidet ført opp. 
Siste del av lista er nyregistrerte kulturminneverdige bygg i den kommende kulturminneplanen.

Når lista over kulturminneverdige bygg nå foreligger, åpnes det opp for eventuelle nye merknader til kulturminneplanen 
Frist for å komme med merknader er 31. august 2020.

Forslag til kommunedelplan for kulturminner består foruten en planbeskrivelse, retningslinjer, handlingsplan og verdivurderte enkeltbygninger av et plankart for hensynssoner for arkeologiske kulturmiljøer og et plankart over hensynssoner for bygningshistoriske kulturmiljøer.
Planforslaget bygger på to fagrapporter, en for arkeologiske kulturminner og en for verneverdige bygninger og kulturmiljøer i Modum kommune. Disse rapportene er og en del av planen.  

Det finnes tilskuddsordninger for vedlikehold og istandsetting av verneverdige bygninger. Verdivurderte bygninger i denne planen gir kvalifikasjoner ved eventuelle søknader om tilskuddsmidler.
Kommunen vil følge opp med informasjon om disse støtteordningene i etterkant av planvedtaket. Det er et mål at planarbeidet med kulturminnevern vil kunne tilrettelegging for virkemiddelbruk, øke kunnskapen og inspirere til ivaretakelse av våre kulturminner.

Merknader/innspill kan sendes til postmottak@modum.kommune.no eller til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund.