Off. ettersyn - Geithus bru - forslag til reguleringsplan

Forslag til reguleringsplan for Ny Geithus bru ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 i Teknisk Hovedutvalg 14.02.2018 vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget legger opp til bygging av ny broforbindelse over Drammenselva ved Geithus. I tillegg vil utbyggingen medføre en oppgradering av deler av Gravfossveien og ny kryssløsning ved Stalsbergveien.

Illustrasjonsbilde Geithus bru lite.JPG

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart

2. Planbestemmelser

3. Planbeskrivelse

Uttalelse til planforslaget
Eventuelle merknader må sendes innen 06.04.2018 til:

Modum kommune
v/Teknisk etat
Postboks 38
3371 Vikersund

Eller : post@modum.kommune.no

Vennligst betegn uttalelse med :  ’Merknad til forslag til reguleringsplan for Ny Geithus Bru`