Prosessen inntil nå

2016
Konseptvalg

2017
Utarbeidelse av forprosjekt med revidert kostnadsoverslag – underlag til vedtatt investeringsbudsjett

2018
Utarbeidelse av reguleringsplan for ny Geithus bru med tilkomstvei og gang- og sykkelvei 

2019
Inngåelse av utbyggingsavtale med Statens vegvesen Buskerud og Buskerud fylkeskommune 

Søknad om dispensasjon fra verneområde Tyrifjorden sør fra Fylkesmannen i Buskerud - 2019

Søknad om tillatelse for arbeider i vann til Fylkesmannen i Buskerud 

Grunnerverv med avtaler med berørte parter 

Søknad om rammetillatelse for tiltaket 

Veien videre

Ferdigstille konkurransegrunnlag for anskaffelse av ny bru med tilhørende arbeider
Legge ut tilbudskonkurransen i den europeiske databasen for offentlige anskaffelser – i mai måned
Gjennomføre anskaffelsen- perioden  mai - juli
Politisk behandling av anbudsprosessen med finansiering og tildeling av kontrakt – mål: kommunestyremøte 14.10.2019
Kontraktsinngåelse med totalentreprenør – oktober
Totalentreprenørens detaljprosjektering starter
Søknad om igangsettingstillatelse
Mål anleggsstart - før årsskiftet 2019/2020