Modum kommune starter nå arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til planprogram legges ut på høring og høringsfristen er satt til 28. desember 2020
Evt. innspill til kommuneplanarbeidet bes sendt til post@modum.kommune.no eller pr. brev. 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032- vedtatt av formannskapet
Vedtak formannskap
Saksfemlegg