barnekoordinator-eam.jpeg
Dette er teamet som skal oppfylle rolen som barnekoordianto (er): (Fra v) Kjetil Lundemoen, Kine Leversby, Hilde kvalshaiugen Glesne,
Lene Tekfeldt Hansen; Tone May Nilsen og Tommy Grønlund.

 

Fra 1. august tro det i kraft endringer i 14 lover som skal bidra til bedre samarbeid omkring barn og unge som treng hjelp. Lovendringene medfører et tydelig kommunalt ansvar for å sørge for at tjenestetilbudet til den enkelte er koordinert gjennom en barnekoordinator. Endringene vil føre til et styrket tverrfaglig team rundt det enkelte barn og deres familie.
 

Hvem gjelder det?
Barn og unge med behov for langvarig og koordinerte velferdstjenester har rett på opprettelse av barnekoordinator. Barnekoordinatoren skal blant annet sørge for å koordinere tjenestetilbudet, og passe på at kommunen ivaretar ansvaret for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet. Koordinatoren skal også sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.

 

Hvordan ivaretas barnekoordineringen i Modum kommune
Modum kommune har valgt å organisere Koordinerende enhet (KE) på tverretatlig nivå. Enheten består av representanter fra flyktningetjenesten, Familiens hus, helsetjenestene til barn- og unge, skole- og barnehage, barnevern, NAV og Saksbehandlerenheten.

 

KE mottar og behandler søknader om barnekoordinator, koordinator og individuell plan. Behandling av søknader vil foregå under KE’s møter som avholdes hver 2. uke.

 

Se lovverket her  (Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) - Lovdata)