Kommunene Ringerike, Modum, Krødsherad, Jevnaker og Hole har inngått en interkommunal avtale om etablering av et såkalt FACT-team, en gruppe på totalt 10 årsverk som skal ivareta samordnet behandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for ungdom/ unge voksne i aldergruppen 12-25 år.

Hovedfokuset er ungdom og unge voksne md alvorlig funksjonssvikt, sammensatte vansker, samt de som har  behov for langvarig og sammensatt innsats fra flere tjenester. Det anslås at rundt 25 ungdommer i Modum er i «målgruppen»

FACT ung-teamet plasseres fra oppstart .1 september i Ringerike kommune, med satellittkontor i Modum.  Her er Nils Ole Madsen fra Solbergelva ansatt. Han får kontor i Åmot.FACT (Flexible assertive community treatment)  og er et tverrfaglig og oppsøkende team. 


FACT-modellen legger opp til at behandlerne i stor grad møter pasientene på deres egne premisser, Og det er brukerens ønsker og behov som skal være retningsgivende for behandlingen.