kommunebarometer høydebilde.jpegModum kommune kom på en flott 71. plass i årets utgave av Kommunebarometeret, Kommunal Rapports kommune-NM om tilstanden i totalt 356 kommuner. 
På målingen rangers kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers 12 sektorer.


- Vi har klatret høyere og høyere de senere årene. Jeg er særdeles fornøyd med at vi klarer å befeste vår posisjon så høyt oppe. Vårt mål er jo hele tiden å skape gode tjenester for dem som bor i Modum, sier rådmann Aud Norunn Strand.

Her kan du se Modum kommunes plasseringer de siste årene
2017- 317.plass
2018: 220. plass
2019: 163 plass
2020: 92 plass 
2021: 61. plass
2022: 71. plass

På årets måling scorer vi spesielt høyt innen Pleie og omsorg, der vi er nummer 23 på listen av alle landets kommuner. Her blir vi blant annet målt på hvor mange med omfattende pleiebehov som får sykehjemsplass, samt andel ansatte med fagutdanning.

Gledelig var det også at vi på feltet Helse kom så høyt som en 42. plass. Her blir en målt blant annet legedekning. Og ekstra gledelog var det at vi fikk toppscore på et nyfødte får hjemmebesøk av jordmor innen 14 dager etter hjemkomst fra fødeavdeling på sykehus.


Av andre kommuner i Bukserud var det bare Lier (2. plass), Konsgberg (7.plass), Øvre Eiker (40. plass); Ringerike (61. plass)  og Hole (66. plass) som kom høyere på listen enn Modum.


kommunebaromteret 2022.jpg