Mestringsenheten

mestringsenheten bilde1.jpgMestringsenheten består av flere typer tjenester.  

Her finner du en kortfattet brosjyre som beskriver tjenesten

Ludohuset

 • Ludohuset er et dagtilbud med ulike aktiviteter.
 • Det er åpnet hver dag fra kl.08.30 – 15.00
 • Det er lagt opp til brukermedvirkning og medlemskap.
 • Det serveres en varm lunsj hver dag.

Vi ønsker å legge til rette for deg slik at du kan ha et godt, aktivt og sosialt liv.

Å være sammen med andre, samt det å være ute kan skape gode opplevelser og minner.

Senteret er et tilbud til innbyggere som har behov for å ivareta daglige aktiviteter, få gode rutiner og knytte relasjoner.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabiliteringen skal bevare, vedlikeholde og styrke brukerens funksjonsnivå og helse.

 • Et tilbud til deg som har opplevd funksjonsnedsettelse

 • Sammen med deg jobber vi slik at du kan nå dine individuelle mål, og mestre ditt liv på best mulig måte.

 • Tilbudet er tidsbegrenset og tverrfaglig sammensatt.

 • Fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenesten jobber sammen med deg innenfor selvvalgte, hverdagslige aktiviteter som er helsefremmende.

RUSKONSULENT

Vi støtter mennesker med utfordringer innen rus, med eller uten andre psykiske lidelser.

 • Vi gir deg støtte slik at du kan skape en bedre hverdag ut fra dine mål, ressurser og ønsker.

 • Dette kan være i form av støttesamtaler, aktivitet, veiledning og samarbeid med andre instanser.

Rusteamet arbeider aktivt sammen med andre instanser for å forebygge rusmisbruk i kommunen.

Geithusberga bofellesskap

Et bofellesskap for mennesker med psykiske utfordringer.

Bofellesskapet har 12 leiligheter. Det er bemannet på dag og kveldstid. Boligen kan være et steg på veien mot egen bolig. Det legges opp til at du kan få bolig-trening og bistand til å nå dine mål.

PSYKISK-helseteam

 • Tjenesten gis til deg som opplever psykiske utfordringer.

 • Med utgangspunkt i dine ressurser og utfordringer vil vi som team jobbe sammen med deg slik at du i større grad kan oppleve mestring.

 • Tjenesten gis hjemme hos deg, ditt nærmiljø og ut mot dine sosiale arenaer.

 • Samtaler og møter kan gis i tilknytning til våre kontorer.

 • Det gis også tilbud om ulike gruppe-tilbud.

Kontaktinformasjon

Tjenesten søkes på via saksbehandlerenheten, og vi bruker pleie og omsorgstjenestens søknadsskjema.

Sendes: Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Kontaktperson ruskonsulent:

Gry Johannessen- tlf.: 948 47 960
Gry.Johannessen@modum.kommune.no

Tlf. Geithusberga bofellesskap: 482 76 012  

LUDO-huset- tlf.: 415 85 713

Konst.virksomhetsleder:

Aase Kristin Andreassen tlf.: 476 04 053
ase.andreassen@modum.kommune.no