LOKALE FORHANDLINGER 2017

Viktig informasjon til alle ansatte

GENERELL INFORMASJON

 

GENERELL INFORMASJON
Sentrale forhandlinger for årets tariffoppgjør ble gjennomført i slutten av april. Årets oppgjør var et mellomoppgjør, noe som vanligvis ikke gir grunnlag for lokale forhandlinger i kapittel 4.
I fjorårets hovedoppgjør ble det ikke avsatt en lokal pott til kapittel 4., men avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger med en ramme på ca 0,9% i 2017.

På bakgrunn av dette skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i Modum kommune for både kapittel 3, 4 og 5 høsten 2017.

ORGANISERTE ARBEIDSTAKERE

ORGANISERTE ARBEIDSTAKERE
Alle arbeidstakere som er organiserte, må henvende seg til sin arbeidstakerorganisasjon for å få tilsendt kravskjema og frist for innlevering av krav. Husk at alle krav må begrunnes med føringer for det aktuelle forhandlingskapitlet. Føringene finnes her (DOC) (PDF) (ODT) (DOC) (PDF) (ODT). 

ORGANISERTE ARBEIDSTAKERE UTEN LOKAL HOVEDTILLILTSVALGT
For organiserte arbeidstakere som ikke har lokal tillitsvalgt, er det mulig å forhandle på telefon. Den ansatte må selv ta kontakt med sin organisasjon for å skaffe forhandler, og sender inn krav til sin organisasjon. Den ansatte må innen 1. august gi personalavdelingen informasjon om at det skal forhandles på telefon og sende følgende informasjon til personal@modum.kommune.no :
-    Navn på ansatt
-    Arbeidssted
-    Stilling
-    Organisasjon
-    Navn på forhandler
-    Telefonnummer til forhandler
-    E-postadresse til forhandler

Personalavdelingen tar deretter direkte kontakt med forhandler for å sende ut nødvendig informasjon og for å avtale tid for forhandling.

Dersom det er ønskelig at en hovedtillitsvalgt med lokal organisasjon i samme hovedsammenslutning skal forhandle for deg, må det tas direkte kontakt med den hovedtillitsvalgte for å avklare dette, og det må deretter gis beskjed til Personalavdelingen.

UORGANISERTE ARBEIDSTAKERE

UORGANISERTE ARBEIDSTAKERE
Uorganiserte arbeidstakere som ønsker å fremme krav i årets lokale forhandlinger, fyller ut følgende skjema «Kravskjema for uorganiserte arbeidstakere (DOC) (PDF) (ODT
Skjemaet personalavdelingen på e-post personal@modum.kommune.no innen 8. september 2017. Husk at alle krav må begrunnes med føringer for det aktuelle forhandlingskapitlet. Føringene finner du her (DOC) (PDF) (ODT) (DOC) (PDF) (ODT)

POTT – HVA SKAL DET FORHANDLES OM?

POTT – HVA SKAL DET FORHANDLES OM?
For forhandlingskapitlene 3. og 5. er det ingen avsatt pott. Lønnsutviklingen for disse to kapitlene foregår i sin helhet lokalt, og disse får ingenting fra sentralt oppgjør.
I kapittel 4 har alle arbeidstakere allerede fått et sentralt tillegg som er gjeldende fra 01.07.2017. I tillegg skal det forhandles lokalt om en pott som tilsvarer ca 0,9% av lønnsmassen. Beregningsutvalget har fått tilsendt tall fra KS som er basert på tall kommunen har rapportert inn til PAI-registeret, og har blitt enige om at potten i kapittel 4 er på kr. 3.300.961.

Protokoll fra møte i beregningsutvalget finner du her

FØRINGER

FØRINGER
Føringer er de prioriteringer og kriterier som arbeidsgiver og organisasjonene i felleskap har avtalt for forhandlingene.
Årets føringer finner du her: Føringer lokale forhandlinger 2017 (DOC) (PDF) (ODT)
Husk at alle krav må begrunnes med føringer for det aktuelle forhandlingskapitlet.

FREMDRIFTSPLAN

FREMDRIFTSPLAN
Fremdriftsplanen og tidsfristene for årets lokale forhandlinger finner du her  (DOC) (PDF) (ODT)

INFORMASJON OM RESULTATET

INFORMASJON OM RESULTATET
Etter at forhandlingene er avsluttet gjelder sperrefristen til alle protokoller er signert. Når sperrefristen er opphevet, kan organisasjonene informere sine ansatte om resultatet. Personalavdelingen sender ut brev med informasjon om resultatet til alle ansatte som har fått lønnstillegg i løpet av forhandlingene.

FORHANDLINGSKAPITLENE

FORHANDLINGSKAPITLENE

 • Kapittel 3 gjelder lønn til ledere sin innehar delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar. Lønnsutviklingen for dette forhandlingskapitlet foregår i sin helhet ved lokale forhandlinger.
 • Kapittel 4 gjelder lønn til alle de store stillingsgruppene (f.eks stillinger uten særskilt krav til utdanning, fagarbeidere, høyskolestillinger, lærere etc.) som ligger inne i sentrale lønns- og stillingstabeller med garantilønn og ansiennitetsstiger i Hovedtariffavtalen. Lønnsutviklingen for dette forhandlingskapitlet foregår i hovedsak i sentrale forhandlinger, men med mindre potter til lokal forhandling dersom det i det sentrale oppgjøret er satt av penger til dette.
 • Kapittel 5 gjelder lønn til medarbeidere som ikke følger tabellene i kapittel 4, men som har fått fastsatt sin lønn på et individuelt grunnlag (f.eks. ingeniører, leger, jordmødre, rådgivere etc.). Lønnsutviklingen for dette forhandlingskapitlet foregår i sin helhet ved lokale forhandlinger.

ORD OG UTTRYKK VED TARIFFOPPGJØR

ORD OG UTTRYKK VED TARIFFOPPGJØR
I forbindelse med lønnsforhandlinger og tariffoppgjør kan det dukke opp ord og uttrykk det kan være nyttig å forstå betydningen av:

 • Hovedavtalen - Avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler om blant annet samarbeid i arbeidslivet. Hovedavtalen regulerer ikke lønn.
 • HTA - Forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2018. En tariffavtale er en skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår.
 • Generelt tillegg -  Et sentralt avtalt lønnstillegg. Generelle tillegg kan både være prosentvise tillegg til årslønn eller kronetillegg.
 • Minstelønn - I Hovedtariffavtalens kapittel 4 er det inntatt de ulike stillingsgruppenes minstelønn. Minstelønn gir uttrykk for den laveste årslønn i full stilling en arbeidstaker kan avlønnes etter, gitt (krav til) utdanningslengde.
 • Pott - Sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger (hjemlet i HTA pkt. 4.A.1) om lønnstillegg. Potten i Modum kommune regnes ut på bakgrunn av det sentralt avtalt beløpet/prosenttallet.
 • Hovedoppgjør - Hovedtariffavtalen i KS-området gjelder for 2 år av gangen. Hvert annet år er derfor hele hovedtariffavtalen under revisjon, både lønns- og avtalebestemmelser. Forrige hovedoppgjør var i 2016.
 • Mellomoppgjør - I hovedtariffavtalen finnes en bestemmelse som hjemler sentrale forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. I mellomoppgjør forhandles det kun om lønnsbestemmelser. 2017 er et mellomoppgjørsår.
 • Overheng - En prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i året. Overhenget er et element som regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.
 • Glidning - Lønnsglidningen gir uttrykk for den delen av lønnsveksten som, i sentrale tariffavtaler, ikke kan tilskrives tariffmessige tillegg. Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn som følge av skiftet stilling. Glidningen er et element som regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.
 • Føringer - Føringer er de prioriteringer og kriterier som arbeidsgiver og organisasjonene i felleskap har avtalt for forhandlingene.
 • Sperrefrist – Alle parter som er involvert i lønnsforhandlinger kan ikke informere om resultatene før alle protokoller er signert.
 • Protokoll – Protokoll er et dokument som er signert av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene (i de tilfeller hvor ansatte er organisert), som viser hva partene har blitt enige om.

HOVEDTARIFFAVTALEN

HOVEDTARIFFAVTALEN
Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser om blant annet lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Du finner hovedtariffavtalen Her 

SENTRALT MELLOMOPPGJØR 2017

SENTRALT MELLOMOPPGJØR 2017

Dersom du er interessert i å lese om det sentrale oppgjøret og sentral tariff for 2017, kan du besøke KS sin side "Tariff 2017"