Dette er Modum kommunes første etiske råd, det første av sitt slag i hele landet. Det består av både kommuneansatte og innbyggere.
Etikkrådet skal drøfte saker som tjenestemottakere, innbyggere og ansatte opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs.

Denne uken hadde de sin første samling; et kurs i regi av Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Etikkrådet er et utviklingsprosjekt, og inngår i en forskning på universitetet.
Etisk råd fins riktignok i en del kommuner. Det helt spesielle i Modum er at de skal behandle spørsmål som omhandler alle typer tjenester fra alle etater. Det vanlige er at det er opprettet etiske råd for eksempelvis helse- og omsorgssaker

Deltakerne i Modum er valgt ut etter en søknadsrunde, med påfølgende intervjuer. Og alle innbyggere og ansatte i Modum kan bringe inn saker som omhandler tjenestetilbudet i kommunen til Etikkrådet.
Rådet treffer ikke beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Etikkrådet er ikke et klageorgan. 

 

Mål for etikkrådets arbeid er:
- Bidra til økt brukermedvirkning
- Bidra til økt kvalitet på tjenestene
- Bidra til å heve etikkompentansen og til fremme god praksis i tjenestene gjennom casedrøftinger, undervisning/veiledning og kursvirksomhet.

Her er medlemmene i kommunens første etiske råd. (Fra v.) Jorun J. Tandberg, Terje Ingvoldstad, Grete Bjertnæs, Cicilie Ingridrud, Wenche Aase (prosjektleder), Birte Sætrang, Erik Hørlück Berg, Anders Kvaase, Line Sæther Mørkeng og Eystein Norborg.