Klagefristene er 3 uker fra mottatt kunngjøring etter forvaltningslovens § 29.
Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter detaljregulering er kunngjort.

Frist for igangsetting av bygge- og anleggstiltak er etter § 12-4 senest fem år fra vedtak av planen. Etter dette kan tillatelse ikke gis uten nytt planvedtak
Spørsmål om planen kan rettes til Modum kommune, v/arealplan.

Klage og krav om erstatning eller innløsning
Vedtakene kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. (§§ 15 og 27-3 i Plan- og bygningsloven av 1985) Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.

Kunngjøring av reguleringsplan Bøen grustak

Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Bøen Grustak ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.06.2021, utvalgssak 119/21.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for Bøen Grustak med plankart av 20.10.2020 og tilhørende planbestemmelser.
Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for fremtidig råstoffutvinning innenfor skjermende omgivelser.

bøen grustak1.jpg

Vedtatt plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

Kunngjøring av reguleringsplan Stalsberg nord

Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Stalsberg Nord ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.06.2021, utvalgssak 117/21.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Kommunestyret detaljregulering for Stalsberg Nord med plankart av 19.04.2021 og tilhørende planbestemmelser.
Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for en helhetlig utbygging av et boligfelt med god kvalitet i forhold til beliggenhet og uteareal.

Stalsberg Nord.jpg

Reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse
Plankart Stalsberg Nord.pdf

Kunngjøring av detaljregulering for FV 287 Tingstad Bru- Sigdal grense

 

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyrets møte 21.06.2021, utvalgssak 118/21.

Vedtak:
Modum kommune vedtar Detaljreguleringsplan for Fv 287 Tingstad bru – Sigdal grense i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

fv287.jpg


Vedtatt plankart 
Planbestemmelser
Planbeskrivelse 287 

Kunngjøring av reguleringsplan Eikerveien 25

Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Eikerveien 25 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.06.2021, utvalgssak 120/21.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for Eikerveien 25 med plankart datert 25.03.2021 og tilhørende planbestemmelser.
Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for en helhetlig utbygging av et boligfelt med god kvalitet i forhold til beliggenhet og uteareal.

 

eikerveien25.jpg

 

Vedtatt plankart 
Planbestemmelser
​Planbeskrivelse