Vi viser til klagesak 2018/148-152 – Finsrud der Modum kommune samt de parter som har klagerett i denne saken, påklagde vedtaket til Kartverket.  

Kartverket vedtok at Finsrud skulle skrives med dobbel n, mens klagerne mente at det skulle skrives med enkel n.
Kartverket har etter dette gjort nytt vedtak den 01.07.2021, om at stedsnavnet Finsrud skal skrives med enkel n

 

Kommunen skal sørge for at vedtaket gjøres kjent for de parter som har klagerett etter § 12 første ledd i lov om stadnamn og § 9 i forskrift om stadnamn. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til Modum kommune. 

Når klagefristen er utgått vil bruksnavnene på de ulike navneobjekter bli rettet slik vedtaket viser.