Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for Refsalveien med plankart datert 08.03.2022 og planbestemmelser datert 09.03.2022.

Begrunnelse for vedtaket er at planen legger opp til sikring av skolevei og skiller gående fra kjørende.
Videre vurderes planen ikke å være i strid med naturmangfoldloven. Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens § 28.
Eventuell klage kan sendes til post@modum.kommune.no eller postboks 38 3371 Vikersund

Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring etter forvaltningslovens §29.

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Reguleringsplan
Samlet saksfremlegg