Planbestemmelser
Plankart
Planbeskrivelse

plankart nestegården.JPGMed hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Nestegården ble vedtatt i kommunestyrets møte 03.02.2020, utvalgssak 09/20.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for Nestegården med plankart datert 12.09.2019 og reviderte planbestemmelser mottatt den 11.12.2019.

Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for videreføring av eksisterende bygningsmasse og en oppgradering av nærliggende utearealer.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring etter forvaltningslovens § 29.
Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter detaljregulering er kunngjort.

Frist for igangsetting av bygge- og anleggstiltak er etter § 12-4 senest fem år fra vedtak av planen. Etter dette kan tillatelse ikke gis uten nytt planvedtak.

Plandokumentene er også tilgjengelige på kommunens internettsider www.modum.kommune.no under fanen Administrasjon/Styringsdokumenter/Planer under arbeid, høringer

Spørsmål om planen kan rettes til Modum kommune, v/arealplan.

Eventuell klage sendes til:
Modum kommune,
Teknisk etat v/ALM avdelingen,
Postboks 38, 371 Vikersund

eller: post@modum.kommune.no