Forslaget til endring av reguleringsplan etter enklere prosess er i tråd med krav i plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd. Tekniske justeringer i bestemmelser har ingen virkning for miljø og samfunn. Merknad fra fylkeskommunen tas ikke til følge da den ikke er av vesentlig karakter og strider med regjeringens retningslinjer for planbestemmelser.

Endringen vil legge til rette for bygging av etterlengtet ny bru over Krøderbanen. Dette har stor samfunnsnytte da det øker trafikksikkerhet og allmenn tilgang til Vikersund skole for alle trafikantgrupper.

Plankart

Planbestemmelser

Hovedutvalgets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd og § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.

Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Modum kommune, postboks 38, 3371 VIKERSUND innen den 3 desember 2023.