Kulturminneplan for Modum for perioden 2019–27 legges med dette ut til offentlig ettersyn.
Høringsfrist er 26.mai 2019.
Merknader og innspill sendes da til Modum kommune, Boks 38, 3371 Vikersund, evt til post@modum.kommune.no

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med kultursjef Per Aimar Carlsen (tlf 913 15 795)  eller arealplanlegger Øystein Lid Larsen (tlf 32 78 94 02)

Les planbeskrivelse kommundelplan for kulturminner her 
Se  kartskisse over arkeologiske kulturmiljøer  her
Se  kartskisse over bygningskulturmiljøer her 
​Se liste over verdivurderte bygg her


Målsettingen med kulturminneplanen er å registrere og formidle kunnskap om kulturminner, samt utarbeide en kommunedelplan for kulturminner i Modum. Siktemålet er spesiell ivaretakelse av et representativt utvalg av verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og en bærekraftig bygnings- og arealforvaltning tuftet på det forbedrete kunnskapsmaterialet. 
En stor jobb er gjort.
Til sammen cirka 1200 enkeltkulturminner, arkeologiske eller gamle bygg er registrert med verneverdi. Hensynssoner for ivaretakelse foreslås for 12 arkeologiske miljøer og 15 bygningsmiljøer.