Kommuneplanens arealdel 2016-2027

Høringsutkast

Kommuneplanens arealdel 2016 – 2027 ble av Modum formannskap i møte den 16.10, sak 62/17 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 11 – 14.

Kommuneplanens arealdel består av tre plankart med tilknyttede planbestemmelser, retningslinjer, planbeskrivelse og konsekvensutredning.

Forslag til ny kommuneplans arealdel har gjeldende kommuneplan som basis. Kun små justeringer er gjort for landbruks- natur- og friluftsområder hvor spredt bebyggelse er tillatt.
Men kommuneplanen er noe oppdatert for eksisterende bruk. Gausdal og Gulsrud leirsteder er nå avsatt til fritids- og turistformål, mens hyttebebyggelsen rundt Hvalsdammen og BacheTandberg hyttefelt er avsatt til fritidsbebyggelse.
Simostranda skiskytterstadion er avsatt til idrettsformål, mens idrettsformålet tilknyttet Vikersundbakken er utvidet i tråd med dagens bruk.
De større friområdene langs Bergsjø og Drammenselva er noe mer presist definert i forhold til dyrka mark og reell bruk.
Sentrumsområdene i våre fire største tettsteder, Vikersund, Geithus, Åmot og Åmot Vest er i denne planen presist definert i forhold til gjeldende støyforskrifter, krav til parkering og uteoppholdsareal, og tyngdepunktet for Åmot sentrum er trukket mer i retning av jernbanestasjonen enn tidligere.

Av nye forslag i foreliggende plan kan nevnes:

  • Nye boligområder tilknyttet alle våre fire største tettsteder, mens forslag til nye boligområder i gjeldende plan opprettholdes på Sysle

  • Sentrumsparkering og veisammenknytning i Åmot sentrum

  • Utvidelse av tomteareal tilknyttet Vikersund barneskole

  • Område for enduro- og trialbane/løype på Vestre Spone

  • Område for råstoffutvinning ved Furumo

  • Område for råstoffutvinning og industri på Kløftefoss, med tilknyttet framtidig infrastruktur

  • Forbedret infrastruktur ved Enger fyllplass og mot Kaldakerskogen industriområde

  • Ulike typer bygg er presist definert i bestemmelsene, og reglene for tilbygg i landbruks- natur og friluftsområder er forenklet

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Modum kommunestyre den 22 mai, sak 37/17 danner basis og rammebetingelsene for kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel gir føringer om stedsutvikling, næringsutvikling, samferdsel og miljøhensyn. Samfunnsdelens befolkningsprognoser er også dimensjonerende for arealdelens foreslåtte utbyggingsområder.
 

Se hele høringsutkastet til Kommuneplanens anrealdel ved å trykke her
 

Eventuelle merknader kan sendes til:

Modum kommune, postboks 38, 3371 Vikersund eller

post@modum kommune.no

 

innen den 20.12.17.