Kommuneplan 2011-2020

Kommunestyret i Modum egengodkjente 7.5.2012 ny kommuneplan for perioden 2011-2020 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en langsiktig samfunnsdel som trekker opp rammene for den langsiktige utviklingen av Modumsamfunnet. Videre inneholder kommuneplanen en kortsiktig handlingsdel bestående av sektorplaner og økonomiplan/budsjett, samt en arealdel som angir mulighetene og begrensningene mht. framtidig disponering av arealer og naturressurser.

Samfunnsdelen beskriver de langsiktige samfunnsmessige utfordringene, og angir mål og strategier for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er et strategisk dokument som gir retningslinjer for sektorenes virksomhet og kommunesamfunnet forøvrig. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for overordnede prioriteringer i arealdelen.
 
Arealdelen viser hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til for eksempel landbruk, natur eller friluftsliv. Arealdelen skal være med på å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. Arealdelen er juridisk bindende for hvordan arealene kan utnyttes i planperioden. Det anses derfor viktig at arealdelen er så fleksibel at den holder muligheter åpne dersom nye ønsker eller behov melder seg i planperioden.
 
Planbestemmelser (DOC) (PDF) (ODT) til kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument som viser hvordan viktige hensyn skal følges opp i detaljplanlegging, enkeltsaksbehandling og forvaltning av arealene. I tillegg til de juridiskbindende bestemmelsene er det tatt inn planretningslinjer av mer informativ art. Retningslinjene gir føringer for kommunens praksis i uilke type saker.
 
Kart til kommuneplanen er tilgjengelige på kommunens kartinnsynsløsning.
Pass på å velge "Kommuneplan gjeldende" i kartlagslista i venstre marg (se under).
Veileder for kartsøk, kommuneplan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved å følge lenkene under kan du lese hele kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Planbestemmelser (DOC) (PDF) (ODT)

For å billedliggjøre Modum kommunes visjon - I Modum strekker vi oss lenger - har vi fått lov å bruke kunstneren Arne Sørensens bilde "Grønn Fuggel", der motivet er hentet fra et svev i Vikersundbakken, med Modumbygda i bakgrunnen.