enger skole 170823.jpgDet er mange utfordringer som skal løses i Modumskolen i årene som kommer. Kommunestyret  ønsker innspill  til løsninger for fremtidens Modumskole
En politisk arbeidsgruppe utarbeiet våren 2023 et kunnskapsgrunnlag (se lenke under) som sier noe om økonomi, plassbehov, utvikling av antall elever og andre elementer som bør legges til grunn.

I rapporten pekes det på utfordringene som Modumskolen står overfor, både i et kortsiktig- og i et lengre perspektiv. Det er både behov for å styrke innholdet i skolen, og det er også behov for å gjøre investeringer i skoleanleggene. Behovene er større enn kommunens økonomiske handlingsrom, og i rapporten ses det på mulige skolestrukturendringer som ett av flere grep for å redusere driftskostnadene til bygg og anlegg. Dette for å frigjøre midler til framtidige investeringer. 

Trykk på lenken under for å få frem dette grunnlaget, som vi absolutt anbefaler å lese nøye før du kommer med dine innspill

Kunnskapsgrunnlag for fremtidens skole i Modum 


Innspillene vil bli drøftet av de politiske partienes gruppeledere og legges ved rapporten når hovedutvalgene får rapporten til behandling i november. Kommunestyret behandler den i desember.

Vi ber om innspill  innen 1.oktober.

Til orientering er det sendt ut eget brev med ønske om innspill til personalet og FAU ved skolene, fagorganisasjonene, lag og foreninger, samt barn og unges representant.
Send dine/deres innspill til post@modum.kommune.no, evt i brev til Modum kommune, Boks 38, 3371 Vikersund