Kløftefoss industriområde - kunngjøring av vedtak

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Modum kommunestyre i møte den 18.6.18, Reguleringsplan for Kløftefoss industriområde, sak 61/18.

Vedtatt plan legger til rette for etablering av betongproduksjonsfabrikk med tilliggende masseuttak med tilhørende infrastruktur. Det planlegges kryssing under Krøderbanen, som imøtekommer BaneNors innsigelse til planen. Et framtidig toplans kryss er også planlagt for utkvittering av Statens Vegvesens innsigelse til planen.

Planens dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Konsekvensutredning - hovedrapport

Dette vedtaket kan påklages jf. Forvaltningslovens kap. 6. Frist for å klage er den 25. januar 2019. En ev. klage skal være grunngitt og undertegnet. Klagen sendes til: Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund eller post@modum.kommune.no merket Sak 14/1544