I Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk & Miljø den 26.05.2021 ble det i sak 113/21 ble det fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk & Miljø vedtar at klimaplan for Modum legges ut til høring:

Frist for innspill er seks uker fra vedtaksdato.

Plandokumentene er tilgjengelige på linkene under:

Klimaplan

Handlingsplan

Eventuelle innspill og kommentarer til planforslagene sendes skriftlig til Teknisk etat, Postboks 38, 3371 VIKERSUND eller med e-post til post@modum.kommune.no

innen 31.07.2021.