Jobber for flere hele stillinger

heltidserklæring.JPG

Modum kommmune og fagorganisasjonene er samstemte i at det er viktig å jobbe mot en heltidskultur. Felles mål er blant annet at 80 prosent av de ansatte skal ha en hundre prosent stiling, og at 60 prosent av dem som er i turnusarbeid skal ha det samme.

En heltidserklæring er nylig skrevet under. Nå forplikter begge/alle parter forplikter seg til å jobbe mot det samme målet.

Her er teksten i erklæringen:
Modum kommune og alle fagorganisasjonene i Modum kommune skal sammen arbeide for at det skal bygges en heltidskultur i Modum kommune.

Modum kommune og fagorganisasjonene ønsker gjennom en lokal heltidserklæring å tydeliggjøre de lokale parters ansvar og muligheter, for å bygge og styrke en lokal heltidskultur i alle tjenesteområder i Modum kommune.

For å lykkes i å utvikle en heltidskultur, er det avgjørende med et godt samarbeid mellom de folkevalgte, ledere, organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte i kommunen. God forankring gjennom brede prosesser er avgjørende for å oppnå varige resultater. Partene mener derfor at dette må vektlegges sterkt i det videre arbeidet med å utvikle en heltidskultur i Modum kommune.

  • Partene skal formidle budskapet i Heltidserklæringen på aktuelle møteplasser for ledere, ansatte, politikere og tillitsvalgte.
  • Fagorganisasjonene skal sette heltidskultur på dagsordenen i møter med lokale tillitsvalgte.
  • Heltidskultur skal være tema på informasjons- og drøftingsmøter på alle nivåer i kommunen.

For tjenestemottakerne er det viktig at kommunesektoren blir organisert med hele stillinger. Dette vil bidra til å gi større forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

Deltidsarbeid over tid gir den enkelte arbeidstaker mindre inntektsgrunnlag og kompetanseutvikling, samt dårligere framtidige pensjonsrettigheter. Målet er at en heltidskultur skal fremme likestilling i arbeidslivet.

Målsetningene med et felles forpliktende arbeid for en heltidskultur er å:

  • Sikre kvalitet i tjenestene
  • Fremme kommunen som en attraktiv arbeidsgiver også i framtida
  • Utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraft
  • Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø
  • Frigi mer tid til ledelse

Partene har vedtatt lokale retningslinjer for heltidskultur. De lokale retningslinjene inneholder klare mål. Ved å skrive under på heltidserklæringen forplikter partene seg til å jobbe for å nå fastsatte mål.

Heltidserklæringen kan sies opp av partene med 3 måneders varsel og skal evalueres årlig.