Ved å ta i bruk det interaktive kartet (se link under) kan du som bruker Tyrifjorden både den vakre naturen og bidra til å ta vare på den ved ta noen forholdsregler. Kartet kan du åpne med mobilen eller andre enheter med nettleser. Du kan få en oversikt over verneområdene, hekkeholmer, fartsgrenser og andre regler som gjelder.
Kartet er utarbeidet hos Fylkesmannen i Olso og Viken.


Interaktivt kart Tyrifjorden

Det er mange som koser seg med båtliv og vannskuter på fjorden. Gøy for mange, forstyrrende for andre. For å skjerme fuglelivet er det derfor egne regler for ferdsel i mange av verneområdene, og noen steder er for eksempel all motorferdsel forbudt. Det er særlig verdt å merke seg at bruk av vannskuter ikke er lov i Storøysundet og Sælabonn, men man kan kjøre med vannskuteren i sundet mellom Bråten og Storøya.
 

Ferdselsforbud på hekkeholmer fra 15. april til 31. juli 
Av hensyn til hekkende sjøfugl er all ferdsel forbudt på enkelte av holmene i Tyrifjorden og Steinsfjorden i hekketiden. Når hekkende fugl blir skremt bort fra reiret av oss mennesker kan egg og unger fort bukke under. Mange av artene som hekker i området er allerede i tilbakegang og særlig sårbare i denne tiden. Derfor er det viktig at vi holder avstand til hekkeholmene. Dette kartet over hekkeholmer viser også hvilke øyer det gjelder. 
 

Bakgrunn
I 2018 ble en rekke våtmarksområder i og rundt Tyrifjorden vernet blant annet for å ta vare på fuglelivet i området. Nå i mars 2020, ble også deltaområdene ved utløpet av Storelva og Sogna vernet i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. 

Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som forvalter verneområdene rundt Tyrifjorden, og Statens naturoppsyn holder oppsyn og håndhever ferdselsforbudet sammen med politiet.

Vil du vite mer om verneområdene som er tilknyttet Tyrifjorden kan du også gå inn på Miljødirektoratets Naturbase, der finner du alle landets verneområder og verneforskrifter. 

Du finner den opprinnelige artikkelen med kontaktopplysninger her